Skip navigation

ET - Üldised ohutusjuhised

ETTEVAATUST! Enne SP25M-sondisüsteemi lahtipakkimist ja paigaldamist peab kasutaja lugema hoolikalt alltoodud ohutussuuniseid ning tagama, et kõik operaatorid järgiksid neid sondisüsteemi kasutamisel. Juhtimis- või reguleerimisseadmete kasutamine või selles dokumendis mitte loetletud protseduuride tegemine võib põhjustada ohtlikku infrapunakiirgust.

Operaatorid peavad saama SP25M-sondisüsteemi ning sellega kaasnevate toodete kasutamise ja rakendamise koolituse enne, kui tohivad asuda tööle masinaga, kuhu vastav süsteem on paigaldatud.

MÄRKUS. Viited on märgitud alljärgnevatel piltidel näidatud tähistusega [†] [‡] [♦] tunnusjoonte alla. Palun veenduge, et mõistaksite selgelt kõiki ohutussuuniseid. Soovitav on tutvuda järgnevates jaotistes näidatud SP25M-süsteemi komponentidega.
  • Süsteemi komponentide ülevaade
  • Sondisüsteemi komponentide põhimõtteskeem
  • FCR25 muudetava raami põhimõtteskeem
  • FCR25 TC muudetava raami põhimõtteskeem

SP25M-sondisüsteemil on sondi +Z-teljel fikseeritud otsatõkkena mehaaniline järeljooksukaitse. Seega peaks masina kontrollsüsteem suutma enne otsatõkkeni jõudmist peatada masina liikumise sondi teljel enne otsatõkkeni jõudmist. Kui see pole nii, siis peavad kasutajal olema töö ajal silmakaitsmed juhuks, kui nõel peaks murduma.

Tuleb hoolikalt jälgida, et nii korpusel kui ka moodulil asuvad optilised aknad (näidatud [♦]) ei saaks viga, kuna need on klaasist ja võivad põhjustada vigastusi.

ETTEVAATUST! SP25M-süsteemi ja sellega seotud toodete mõnel komponendil kasutatakse püsimagneteid. Need tuleb hoida eemal detailidest, mida võib mõjutada magnetväli, nt andmesalvestussüsteemid, südamestimulaatorid, kellad jne.

LED-ohutus

SP25M-korpus sisaldab sisseehitatud kõrgepingelisi valgusdioodallikaid (näidatud [†]), mis kiirgavad nähtamatut infrapunakiirgust. Sellised allikad on avatud, kui SM25-#- või TM25-20-moodul ei ole paigaldatud.

Mooduli eemaldamine murrab kahe komplekti kaitselüliti kontaktid (näidatud [‡]), et lülitada LED-toide automaatselt välja ja tagada kasutaja ohutus.

Ettenähtud aja pärast tuleb üle vaadata kaitselüliti kontaktid ja kontrollida, et need oleksid kindlasti puhtad ja vabad õhu kaudu levivast saastest, nagu tolm, praht või metallipuru. Väga harva võib selline saaste põhjustada kontaktide lühist ja sellega tõsta riski, et LEDidesse saadetakse vool, ilma et moodul oleks ühendatud. Ärge kunagi ühendage voolujuhtivaid objekte omavahel ega kontaktidesse. Järgige osas „Hooldus” toodud puhastusjuhiseid.

Enne inspekteerimist eemaldage alati SP25M-korpus sondi peast.

SP25M-korpuse või skaneerimismooduli välisümbrise tõsise kahjustuse või mõne osa purunemise korral lülitage KOHE toiteallikas välja, eemaldage osad, ärge proovige neid uuesti kasutada ja pöörduge nõu saamiseks oma tarnija poole.

Ohutusjoonised

Nendel joonistel on funktsioonid tähistusega [†] [‡] [♦], millele on nendes ohutusjuhistes viidatud.

SP25M-sondi korpus

Mooduli kinemaatilist ühendust näitav lõppvaade

SP25M safety illustration - body end

SP25M-mooduli kinemaatiline ühendus

SM25-skaneerimismoodulid

Korpuse kinemaatilist ühendust näitav lõppvaade

SP25M safety illustration - module end

SP25M-korpuse kinemaatiline ühendus