Skip navigation

SV - Allmänna säkerhetsrekommendationer

VAR FÖRSIKTIG: Innan probsystem SP25M packas upp och installeras, bör du läsa nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant, och se till att de alltid följs av alla operatörer som använder probsystemet. Om inställningarna ändras, eller om man vidtar andra åtgärder än de som anges i dessa instruktioner, kan det leda till att man utsätter sig för farlig infraröd strålning.

Operatörerna måste övas i hur man använder och sätter upp probsystem SP25M och tillhörande produkter, i anslutning till den maskin där den är monterad, innan de tillåts köra maskinen.

OBS: I illustrationerna nedan återfinns referenser till olika funktioner som indikeras med [†] [‡] [♦]. Se till att du förstår alla säkerhetsföreskrifter utan problem. Vi rekommenderar att du bekantar dig med komponenterna i SP25M-systemet, så som det visas i följande avsnitt:
  • Översikt över systemets komponenter
  • Schematisk översikt över probsystemets komponenter
  • Schematisk översikt över FCR25 flexibelt växlingsrack
  • Schematisk översikt över FCR25 TC flexibelt växlingsrack

Probsystemet SP25M har ett mekaniskt skydd mot överrörelse i +Z-riktningen i form av ett fast ändstopp. Maskinens styrsystem måste därför kunna stoppa rörelsen i denna riktning innan proben kommer till ändstoppet. Om detta inte är möjligt, måste operatören använda skyddsglasögon under driften, för den händelse att mätspetsen bryts av.

Var försiktig så att de optiska fönstren (märkta [♦]), som finns på huset och modulen, inte skadas, eftersom de är gjorda av glas och kan orsaka personskador.

VAR FÖRSIKTIG: Permanentmagneter används i vissa komponenter i system SP25M och tillhörande produkter. Det är viktigt att hålla avstånd mellan dessa och sådant som kan skadas av magnetfält, t.ex. datalagringsenheter, pacemakers, klockor m.m.

LED säkerhet

SP25M-huset innehåller inbyggda högeffektsdioder (märkta [†]), och avger osynlig infraröd strålning. Dessa strålningskällor exponeras när ingen av modulerna SM25-# eller TM25-20 är monterad.

När modulen tas bort bryts strömmen genom två förreglingskontakter (märkta [‡]) , som automatiskt stänger av lysdioderna och garanterar säkerheten för användaren.

Inspektera förreglingskontakterna med lämpliga intervall och kontrollera att de är rena och fria från luftburen smuts, såsom damm, skräp och spån. Under vissa osannolika omständigheter kan sådan nedsmutsning medföra kortslutning av kontakterna och öka risken för att ström skickas till lysdioderna, utan att någon modul monterats. Anslut aldrig elektriskt ledande föremål till – eller mellan – kontakterna. Följ rengöringsanvisningarna i underhållsavsnittet.

Ta alltid bort SP25M-huset från probhuvudet innan det kontrolleras.

I händelse av allvarliga skador eller sprickor på någon del av SP25M-huset eller provhuvudets yttre hölje ska strömmen OMEDELBART stängas av. Avlägsna och återanvänd ej provdelarna. Kontakta er leverantör för råd.

Säkerhetsillustrationer

Dessa figurer visar funktioner som visas med [ †] [ ‡] [♦] och som beskrivs i dessa säkerhetsrekommendationer.

SP25M probkropp

Sedd bakifrån, med kinematisk koppling till modulen

SP25M safety illustration - body end

SP25M kinematisk koppling till modul

SM25 scanningmoduler

Sedd bakifrån, med kinematisk koppling till kroppen

SP25M safety illustration - module end

SP25M kinematisk koppling till kroppen