Skip navigation

CZ - Obecná bezpečnostní doporučení

UPOZORNĚNÍ: Před vybalením a instalací skenovacího systému SP25M by si měl uživatel pozorně přečíst níže uvedené bezpečnostní pokyny a zajistit, aby je všechny osoby používající skenovací systém neustále dodržovaly. Při použití jiných ovládacích prvků či jiných nastavení nebo při provádění jiných postupů než těch, které jsou zde uvedeny, můžete být vystaveni nebezpečnému infračervenému záření.

Než bude moci obsluha začít pracovat se strojem, ke kterému je připojen skenovací systém SP25M, je nutné, aby byla vyškolena v oblasti používání tohoto systému a doplňujících produktů v souvislosti s daným strojem.

POZNÁMKA: Odkazy v následujícím textu se vztahují k prvkům označeným značkami [†] [‡] [♦] na obrázcích dole. Ujistěte se, že všem bezpečnostním pokynům zcela rozumíte. Doporučujeme seznámit se se součástmi systému SP25M, které jsou znázorněny v těchto částech:
  • Přehled součástí systému
  • Schéma součástí snímacího systému
  • Schéma flexibilního výměníku FCR25
  • Schéma flexibilního výměníku FCR25 TC

Snímací systém SP25M obsahuje mechanickou ochranu před nadměrným zdvihem, která je v ose +Z tvořena pevnou zarážkou. Řídicí systém stroje proto musí být schopen před dosažením zarážky zastavit svůj pohyb ve směru osy sondy. V opačném případě musí uživatel během provozu používat ochranu zraku pro případ zlomení doteku.

Pozornost by měla být věnována také tomu, zda nejsou poškozena optická okénka (označena značkou [♦]) umístěná na hlavní části i na modulu. Tato okénka jsou vyrobena ze skla a mohla by být příčinou zranění.

UPOZORNĚNÍ: V některých součástech systému SP25M a přidružených produktů jsou použity permanentní magnety. Je nutné je uchovávat mimo dosah předmětů, na které by mohlo nepříznivě působit magnetické pole, jako jsou například systémy pro ukládání dat, kardiostimulátory, hodinky atd.

LED kontrolka

V tělese SP25M jsou integrovány zdroje LED s vysokou intenzitou (označené značkou [†]), které vysílají neviditelné infračervené záření. Tyto zdroje jsou odkryty v případě, že není připojen modul SM25-# nebo modul TM25-20.

Při odebrání modulu dojde k přerušení dvou sad ochranných kontaktů vypínače (označeny značkou [‡]) a tím k automatickému odpojení napájení zařízení LED a zajištění bezpečnosti uživatelů.

Pravidelnou prohlídkou a kontrolou ochranných kontaktů by mělo být zjištěno, zda jsou čisté a zda neobsahují vzduchem přenášené nečistoty, jako je například prach nebo třísky odletující při obrábění. Za určitých, málo pravděpodobných okolností by takové znečištění mohlo mezi kolíky způsobit zkrat a tím by došlo ke zvýšení rizika, že bude zařízení LED napájeno, i když nebude připojen žádný modul. Ke kontaktům nikdy nepřipojujte vodivé předměty. Postupujte podle návodu na čištění v kapitole o údržbě.

Před kontrolou vždy demontujte tělo SP25M ze snímací hlavice.

V případě poškození nebo natržení jakékoliv části vnějšího obalu tělesa SP25M nebo skenovacího modulu, OKAMŽITĚ odpojte napájecí zdroj, poškozený díl demontujte a zajistěte, že nebude dále používán. Dále kontaktujte vašeho dodavatele.

Obrázky týkající se bezpečnosti

Tato schématická znázornění ukazují prvky, označené [†] [‡] [♦], na které jsou uvedeny odkazy v těchto bezpečnostních doporučeních.

Těleso sondy SP25M

Pohled na koncovou část znázorňující kinematický spoj s modulem

SP25M safety illustration - body end

Kinematický spoj s modulem systému SP25M

Skenovací moduly SP25M

Pohled na koncovou část znázorňující kinematický spoj s tělesem

SP25M safety illustration - module end

Kinematický spoj s tělesem systému SP25M