Skip navigation

BG - Безопасност

ВНИМАНИЕ: Преди да разопакова и монтира системата PH20, потребителят трябва внимателно да прочете следващите съвети за безопасност и да се увери, че тези инструкции се изпълняват постоянно от всички оператори. Операторите трябва да бъдат обучени за използването и приложението на системата PH20 и свързаните към нея продукти, в контекста на машината към която е монтирана системата, преди да им бъде разрешено използването на тази машина.

Моля, уверете се че разбирате всички съвети за безопасност. Препоръчва се запознаването с компонентите на системата PH20.

ВНИМАНИЕ: В някои от компонентите на системата PH20 и свързаните с нея продукти се използват постоянни магнити. Важно е те да се пазят от елементи, които биха могли да бъдат засегнати от магнитни полета, напр. – системи за запаметяване на данни, водачи, часовници и др.

Експлоатация и поддръжка

Изделието трябва да се използва само с подходящ контролер на Renishaw.

Монтажът на системата PH20 трябва да бъде направен от обучен персонал.

НЕ редактирайте директно нито един от системните файлове, съответният софтуерен пакет за въвеждане в експлоатация трябва да се използва само от обучен персонал.

Преди извършване на всякакви работи по поддръжката се препоръчва да се изключва захранването.

Поддръжката се ограничава до описаните в раздела по поддържа процедури.

Предупреждения

Пазете се от неочаквано движение. Потребителят трябва да остава извън пълния работен обсег на главата на пробника и острието. Доставчикът на машината трябва да се увери, че потребителят е наясно с пълния работен обсег на системата.

Препоръчва се защита на очите във всички приложения, включващи използване на машини или CMM.

Отговорност на доставчика на машината е да гарантира, че на потребителя са обяснени всякакви рискове по време на работа, включително онези, упоменати в документацията на продуктите Renishaw и да гарантира осигуряване на съответни предпазители и обезопасителни блокировки.

Вж. инструкциите за работа на доставчика на машината.

Внимавайте, за да избегнете сблъсквания между главата и заготовката, или CMM масата.

УВЕРЕТЕ СЕ, че главата е монтирана възможно най-стабилно върху втулката на CMM.

УВЕРЕТЕ СЕ, че при задвижването на главата тя няма да срещне никакви препятствия, преди да зададете смяна на позицията.

НЕ ПРИЛАГАЙТЕ СИЛА към която и да е от подвижните части на главата.

НЕ придвижвайте осите на главата на ръка, когато те са блокирани или разблокирани.

Изделието и компонентите на системата не съдържат детайли, които да се обслужват от потребителя. Не трябва да се правят опити за разглобяване на който и да било детайл на изделието. В случай на проблем се обръщайте към доставчика си за съдействие.

Кабелите трябва да отговарят на спецификациите на Renishaw. Неправилното окабеляване би могло да причини повреда на оборудването.

При определени обстоятелства сигналът от пробника може да посочва фалшиво състояние на опрян пробник. Да не се разчита на сигналите от пробника за спиране движението на машината.

Байпасът на спусъка на пробника ще предотврати обратния ход на машината в случай на сблъскване на пробника.

Връзката на пробника е разработена да освободи модула на острието в случай на сблъсък.

Продуктът има двигатели с директно задвижване и възможно най-ниско рисковата реакция при задействането на авариен стоп е извършването на бързо спиране, следвано от позиция на задържане. По този начин двигателите на главата ще останат под напрежение, дори и ако бутонът за авариен стоп бъде натиснат.

Главата на PH20 трябва да се транспортира само в доставената от Renishaw опаковка.

Това оборудване не е подходящо за работа в потенциално експлозивна атмосфера.