Skip navigation

ET - Ohutus

ETTEVAATUST! Kasutaja peab enne PH20-süsteemi lahtipakkimist ja paigaldamist lugema hoolikalt alltoodud ohutusjuhiseid ja tagama, et kõik operaatorid jälgiksid neid kogu aeg. Operaatorid peavad saama PH20-süsteemi ning sellega kaasnevate toodete kasutamise ja rakendamise alase koolituse enne, kui tohivad asuda tööle masinaga, kuhu vastav süsteem on paigaldatud.

Palun veenduge, et mõistate kogu ohutusjuhendit. Soovitav on tutvuda PH20-süsteemi komponentidega.

ETTEVAATUST! PH20-süsteemi ja sellega seotud toodete mõnel komponendil kasutatakse püsimagneteid. Need tuleb hoida eemal detailidest, mida võib mõjutada magnetväli, nt andmesalvestussüsteemid, südamestimulaatorid, kellad jne.

Käitamine ja hooldus

Seda toodet võib kasutada ainult koos asjakohase Renishaw' kontrolleriga.

PH20-süsteemi peavad paigaldama kvalifitseeritud töötajad.

ÄRGE muutke otse ühtegi süsteemifaili, asjakohast käikuandmise tarkvarapaketti võivad kasutada ainult kvalifitseeritud töötajad.

Soovitatav on enne mis tahes hooldustööde tegemist toide katkestada.

Hoolduse käigus on lubatud teha ainult osas „Hooldus” kirjeldatud toiminguid.

Hoiatused

Olge ettevaatlik ootamatute liikumiste suhtes. Kasutaja peab jääma väljapoole kogu sondi pea ja nõela kombineeritud tööpiirkonda. Seadme tarnija peab tagama, et kasutaja oleks teadlik süsteemi kombineeritud tööpiirkonna ulatuses.

Kõikide rakenduste puhul, mis kasutavad tööpinke või koordinaatmõõtemasinaid, on soovitav kasutada silmakaitsmeid.

Masina tarnija vastutus on tagada, et kasutajat teavitataks masina tööga kaasnevatest ohtudest, kaasa arvatud need ohud, mida on mainitud Renishaw' toote dokumentides, ning samuti tagada, et masinaga oleksid kaasas õiged kaitsepiirded ja turvalukud.

Täpsemad juhised on toodud masina tarnija kasutusjuhendis.

Vältige kokkupõrget pea ja töödeldava detaili või koordinaatmõõtemasina lauaga.

TAGAGE, et pea oleks koordinaatmõõtemasina õõnesvõlli külge kinnitatud võimalikult jäigalt.

TAGAGE, et pea viidaks enne positsioonimuutuse nõuet eemale kõigist võimalikest takistustest.

ÄRGE rakendage jõudu ühelegi pea liikuvale osale.

ÄRGE liigutage pea telgi käsitsi lukustatud või lukust vabastatud olekus.

Toode ja süsteemikomponendid ei sisalda kasutaja poolt hooldatavaid osi. Mitte ühtegi toote osa ei tohi lahti võtta. Probleemi korral võtke palun abi saamiseks ühendust oma tarnijaga.

Kaablid peavad vastama Renishaw' tehnilistele tingimustele. Vale kaabeldus võib seadmestikku kahjustada.

Teatud tingimustel võib sondi signaal viidata valesti sondiga seotud olukorrale. Ärge lootke masina liikumise peatamiseks sondi signaalile.

Sondi päästiku alistus takistab masina tagasitõmbumist sondi põrkumisel.

Sondi liigendid on loodud selliselt, et nad vabastaksid kokkupõrke korral nõelamooduli.

Tootel on otsemootorajamid ning väikseima riskiga reageerimine E-STOPile on teha kiire peatamine ja seejärel hoida asendit. Sellisel juhul jäävad peamootorid tööle isegi E-STOPi nupu vajutamisel

PH20 pead tohib transportida ainult Renishaw' pakendites.

Neid seadmeid ei tohi kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas.