Skip navigation

PL - Bezpieczeństwo

PRZESTROGA: Przed rozpakowaniem i zainstalowaniem systemu PH20 użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapewnić stałe przestrzeganie tych instrukcji przez wszystkich operatorów. Operatorzy, przed dopuszczeniem ich do obsługi maszyny współrzędnościowej, muszą być przeszkoleni w używaniu i zastosowaniu systemu PH20 oraz elementów pomocniczych.

Należy zadbać o dokładne zrozumienie wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Zalecane jest zaznajomienie się z częściami składowymi systemu PH20.

PRZESTROGA: W niektórych częściach składowych systemu PH20 i produktów pomocniczych są stosowane magnesy trwałe. Ważne jest, aby utrzymywać je z dala od takich elementów, na które mogą niekorzystnie oddziaływać pola magnetyczne, np. systemy przechowywania danych, stymulatory serca, zegarki itp.

Eksploatacja i konserwacja

Produkt jest przeznaczony do użytkowania tylko z odpowiednim sterownikiem firmy Renishaw.

System PH20 musi być zainstalowany przez przeszkolonego pracownika.

NIE NALEŻY bezpośrednio edytować jakichkolwiek plików systemowych. Przeszkoleni pracownicy mogą używać odpowiedniego pakietu oprogramowania.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych zaleca się wyłączenie zasilania.

Czynności konserwacyjne zostały ograniczone do wykonania procedur opisanych w rozdziale KONSERWACJA.

Ostrzeżenia

Należy uważać na nieoczekiwane przemieszczenia zespołów maszyny. Użytkownik powinien pozostawać poza pełnym zasięgiem roboczym głowicy sondy i trzpienia pomiarowego. Dostawca maszyny powinien zadbać o zaznajomienie użytkownika z pełnym zasięgiem roboczym systemu.

Podczas obsługi obrabiarek lub maszyn współrzędnościowych zaleca się używanie osłon na oczy.

Na dostawcy maszyny współrzędnościowej spoczywa odpowiedzialność za uprzedzenie użytkownika o wszelkich zagrożeniach związanych z eksploatacją łącznie z tymi, o jakich wspomina się w dokumentacji produktu Renishaw oraz za zapewnienie stosownych osłon i blokad zabezpieczających.

Zapoznać się z instrukcjami obsługi dostarczonymi przez dostawcę urządzeń.

Należy zachować ostrożność i unikać kolizji pomiędzy głowicą a obrabianym przedmiotem lub stołem maszyny współrzędnościowej.

UPEWNIJ SIĘ, że głowica jest sztywno zamontowana w tulei łożyskowej wrzeciona maszyny współrzędnościowej.

UPEWNIJ SIĘ przed zmianą pozycji zespołu głowicy, że znajduje się ona w pozycji bezpiecznej i droga żądanego przemieszczenia wolna jest od przeszkód.

NIE NALEŻY używać siły wobec jakichkolwiek ruchomych części głowicy.

NIE NALEŻY ręcznie przesuwać głowicy pomiarowej kiedy jest zablokowana lub odblokowana.

Komponenty systemu nie zawierają części, których obsługę mógłby wykonać użytkownik. Nie należy podejmować prób rozkładania na części żadnego z zespołów systemu. W razie natknięcia się na problem prosimy zwrócić się o pomoc do swego dostawcy.

Przewody muszą odpowiadać wymaganiom technicznym firmy Renishaw. Nieprawidłowe okablowanie może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.

W określonych warunkach sygnał sondy może fałszywie wskazywać stan gotowości sondy. Nie należy zatrzymywać pracy maszyny tylko z powodu fałszywego sygnału sondy.

Możliwość dezaktywacji sondy sprawia, że w razie uderzenia sondą, maszyna nie cofnie się.

Złącze sondy zostało tak zaprojektowane, aby w razie kolizji następowało rozłączenie modułu trzpienia.

Produkt jest wyposażony w silniki napędu bezpośredniego, a w reakcji na najmniejsze zagrożenie funkcja E-STOP natychmiast zatrzyma maszynę i utrzyma pozycję. Silniki głowicy będą nadal działać, nawet jeżeli wciśnięty jest przycisk E-STOP.

Głowicę pomiarową PH20 należy transportować wyłącznie w oryginalnym opakowaniu Renishaw.

Ten sprzęt nie jest przeznaczony do stosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem.