Skip navigation

SL - Varnost

POZOR: Uporabnik mora pred jemanjem iz embalaže in montažo sistema PH20 skrbno prebrati spodnja varnostna navodila ter poskrbeti, da jih bodo dosledno upoštevali vsi operaterji. Preden začnejo upravljati s strojem, morajo operaterji opraviti usposabljanje za uporabo sistema PH20 in spremljajočih izdelkov v kontekstu stroja, na katerem je sistem nameščen.

Poskrbite, da boste pred uporabo razumeli vsa varnostna navodila. Priporočamo vam, da se seznanite s komponentami sistema PH20.

POZOR: V nekaterih komponentah sistema PH20 in spremljajočih izdelkih so trajni magneti. Pazite, da take komponente ne pridejo v bližino predmetov, na katere lahko vplivajo magnetna polja; to so npr. sistemi za shranjevanje podatkov, srčni spodbujevalniki, ure itd.

Upravljanje in vzdrževanje

Izdelek uporabljajte samo v kombinaciji z ustreznim krmilnikom Renishaw.

Montažo sistema PH20 mora opraviti usposobljeno osebje.

NE urejajte neposredno nobenih sistemskih datotek. Le usposobljeno osebje lahko uporablja ustrezen programski paket za zagon.

Priporočamo vam, da pred izvedbo kakršnihkoli vzdrževalnih del odklopite električno napajanje.

Vzdrževanje obsega samo postopke, ki so opisani v poglavju Vzdrževanje.

Opozorila

Bodite pozorni na nepričakovane premike. Uporabnik se mora zadrževati zunaj delovnega območja merilne glave in tipala. Dobavitelj stroja mora uporabniku razložiti, kje je celotno delovno območje sistema.

Pri vsaki uporabi obdelovalnih strojev ali koordinatnih merilnih strojev priporočamo uporabo zaščitnih očal.

Odgovornost dobavitelja stroja je, da uporabnika opozori na vse nevarnosti pri delovanju, tudi na tiste, ki so navedene v dokumentaciji Renishaw, in da zagotovi vsa potrebna varovala in varnostne zapore.

Držite se navodil dobavitelja stroja.

Pazite, da ne pride do trkov med glavo in obdelovancem ali mizo koordinatnega merilnega stroja.

POSKRBITE, da bo glava vpeta v nastavek koordinatnega merilnega stroja kar se da togo.

POSKRBITE, da bo glava odmaknjena od vseh ovir, preden zahtevate spremembo položaja.

NE skušajte delovati s silo na premikajoče se dele glave.

NE premikajte ročno osi glave niti ko je glava blokirana niti ko je sproščena.

Izdelek in komponente sistema ne vsebujejo nobenih delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil sam. Ne poskušajte razstaviti nobenega dela izdelka. V primeru težav se obrnite na svojega dobavitelja.

Kabli morajo ustrezati specifikacijam Renishaw. Neustrezni kabli lahko poškodujejo opremo.

V določenih pogojih lahko signal glave lažno nakazuje, da je glava spravljena. Ne zanašajte se na signale glave za ustavitev gibanja stroja.

Premostitev proženja merilne glave prepreči umik stroja v primeru trka glave.

Pritrditev merilne glave je zasnovana tako, da v primeru trka sprosti merilni modul.

Izdelek ima motorje za neposredni pogon. Reakcija na zaustavitev v sili z najmanjšim tveganjem je hitra zaustavitev, ki ji sledi zadržanje. Motorji glave tako ostanejo pod napetostjo tudi po pritisku gumba za zaustavitev v sili.

Glavo PH20 transportirajte v originalni embalaži Renishaw.

Ta oprema ni primerna za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah.