Skip navigation

NL - Veiligheid

WAARSCHUWING: Lees voor het uitpakken en installeren van het PH20 systeem eerst de veiligheidsinstructies hieronder en zorg ervoor dat deze te allen tijde door alle gebruikers worden opgevolgd. Gebruikers moeten worden opgeleid in het hanteren en toepassen van het PH20 tastersysteem en bijbehorende producten op de machine waarop het systeem is aangebracht, voordat ze die machine gaan gebruiken.

Zorg ervoor dat u alle veiligheidsinstructies begrijpt. Maakt u zich vertrouwd met de onderdelen van het PH20 systeem.

WAARSCHUWING: In enkele componenten van het PH20 systeem en bijbehorende producten worden permanente magneten gebruikt. Het is belangrijk om deze weg te houden van voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetische velden, zoals gegevensopslagsystemen, pacemakers, horloges enz.

Bediening en onderhoud

Gebruik het product alleen samen met de juiste Renishaw besturing.

Het PH20 systeem moet geïnstalleerd worden door gekwalificeerd personeel.

Bewerk de systeembestanden NIET zelf. Het betreffende softwarepakket voor inbedrijfstelling mag alleen gebruikt worden door gekwalificeerd personeel.

Koppel bij voorkeur de voedingsspanning los voordat onderhoudswerk plaatsvindt.

Voer als onderhoud alleen de procedures uit die in het hoofdstuk over onderhoud staan.

Waarschuwingen

Pas op voor onverwachte bewegingen. Blijf als gebruiker buiten het werkbereik van de tasterkop en de stylus. De machineleverancier dient ervoor te zorgen dat de gebruiker weet wat het werkbereik van het systeem is.

Voor alle toepassingen met bewerkingsmachines of CMM's wordt aanbevolen een veiligheidsbril te dragen.

De leverancier van de machine dient te zorgen dat de gebruiker op de hoogte is van de risico's die zijn verbonden aan het gebruik van de machine, met inbegrip van de risico's vermeld in de productdocumentatie van Renishaw, en dat de machine is voorzien van voldoende beveiligingen en veiligheidsvergrendelingen.

Raadpleeg de bedieningsinstructies van de machineleverancier.

Voorkom dat de meetkop tegen het product of tegen de tafel van de CMM botst.

ZORG ERVOOR dat de kop zo star mogelijk aan de CMM-as gemonteerd is.

ZORG ERVOOR dat de kop weg is van eventuele obstakels voordat een positieverandering wordt gevraagd.

VERMIJD het uitoefenen van kracht op bewegende delen van de kop.

VERMIJD het handmatig bewegen van de kop wanneer deze vast of los is.

Het product en de systeemcomponenten bevatten geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Probeer niet om onderdelen van het product te demonteren. Mocht er een probleem zijn, neem dan contact op met uw leverancier.

De kabels moeten voldoen aan de specificaties van Renishaw. Onjuist kabelwerk kan schade aan de apparatuur toebrengen.

Onder bepaalde omstandigheden kan het tastersignaal een onjuiste tastertoestand aangeven. Vertrouw niet op de tastersignalen voor het stoppen van de machinebeweging.

Mogelijk negeert de machine het tastersignaal en trekt hij niet terug bij een botsing met een meettaster.

De tasterkoppeling is zo uitgevoerd dat hij de stylusmodule loslaat als zich een botsing voordoet.

Het product heeft direct drive motoren, en de veiligste reactie op een E-STOP is een snelle stop uitvoeren en dan de positie vasthouden. Zo blijven de motoren van de meetkop in werking, zelfs als de E-STOP-knop is ingedrukt.

Vervoer de PH20 meetkop altijd in de verpakking van Renishaw.

Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving.