Skip navigation

SV - Säkerhet

VAR FÖRSIKTIG: Innan PH20-systemet packas upp och installeras bör du läsa nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant, och se till att de alltid följs av alla operatörer. Operatörerna måste utbildas i användning och inställning av PH20-systemet och tillhörande produkter tillsammans med den maskin som systemet är monterat på, innan maskinen körs.

Du måste ha förstått alla säkerhetsföreskrifter. Vi rekommenderar att du bekantar dig med PH20-systemets olika komponenter.

VAR FÖRSIKTIG: Permanentmagneter används i vissa komponenter i PH20-systemet och tillhörande produkter. Det är viktigt att hålla avstånd mellan dessa och sådant som kan skadas av magnetfält, t.ex. datalagringsenheter, pacemakers, klockor m.m.

Drift och underhåll

Produkten får endast användas tillsammans med lämplig styrenhet från Renishaw.

Installation av PH20-systemet måste utföras av utbildad personal.

Redigera ALDRIG någon av systemfilerna direkt. Endast utbildad personal får använda avsett programpaket för drifttagning.

Bryt strömtillförseln innan underhåll utförs.

Med underhåll avses endast de procedurer som beskrivs i underhållsavsnittet.

Varning

Se upp för plötsliga rörelser. Användaren bör alltid befinna sig utanför arbetsområdet för sondhuvudet och mätspetsen. Leverantören bör kontrollera att användaren är medveten om omfattningen av systemets arbetsområde.

Ögonskydd rekommenderas för alla tillämpningar, där verktygsmaskiner eller koordinatmätmaskiner används.

Maskinleverantören ansvarar för att användaren informeras om de risker som drift innebär, inklusive de som nämns i Renishaws produktdokumentation, samt att tillräckliga skydd och säkerhetsförreglingar tillhandahålls.

Se maskintillverkarens bruksanvisning.

Undvik kollisioner mellan huvudet och detaljen eller koordinatmätmaskinens bord.

KONTROLLERA att huvudet monterats så styvt som möjligt i koordinatmätmaskinens hylsa.

KONTROLLERA att huvudet går fritt från alla hinder innan du begär en positionsförändring.

Lägg ALDRIG någon kraft på huvudets rörliga delar.

Flytta ALDRIG huvudets axlar för hand när dessa är låsta eller olåsta.

Produkten och systemkomponenterna innehåller inga delar som användaren kan utföra underhåll på. Försök inte ta isär produktens delar. Kontakta leverantören vid problem.

Alla kablar måste uppfylla Renishaws specifikationer. Felaktig kabeldragning kan skada utrustningen.

Under vissa omständigheter kan probsignalen felaktigt ange att en prob är monterad. Lita inte på probsignaler för att stoppa maskinens rörelse.

Övermanning (override) av probutlösaren förhindrar backning av maskinen i händelse av probkollision.

Probens led är konstruerad för att frikoppla mätspetsens modul i händelse av stötar.

Produkten har direktdrivningsmotorer och den lägsta risken vid ett nödstopp (E-STOP) är att göra ett snabbt stopp och därefter hålla positionen. I detta fall kommer huvudmotorerna att fortsätta vara aktiva även om nödstoppknappen (E-STOP) tryckts in.

PH20-huvudet får endast transporteras i emballage från Renishaw.

Denna utrustning ska inte användas i miljöer där explosionsrisk föreligger.