Skip navigation

LV - Drošība

UZMANĪBU! Pirms „PH20” sistēmas izsaiņošanas un uzstādīšanas lietotājam uzmanīgi jāizlasa drošības instrukcijas un jāpārliecinās, ka visi operatori tās vienmēr noteikti ievēro. Pirms iekārtas izmantošanas operatori ir atbilstoši jāapmāca, lai pareizi lietotu „PH20” sistēmu un aprīkojumu.

Pārliecinieties, ka esat sapratis visas drošības instrukcijas. Ieteicams iepazīties ar PH20 sistēmas sastāvdaļām.

UZMANĪBU! Dažās „PH20” sistēmas un tās aprīkojuma sastāvdaļās ir iestrādāti pastāvīgi magnēti. Svarīgi tos turēt atstatus no tādiem priekšmetiem, kurus var ietekmēt magnētiskais lauks, piem., datu glabāšanas sistēmām, elektrokardiostimulatoriem, pulksteņiem utt.

Izmantošana un apkope

Šo izstrādājumu drīkst lietot tikai kopā ar saderīgu „Renishaw” regulatoru.

„PH20” sistēma jāuzstāda apmācītam personālam.

NEREDIĢĒJIET nevienu sistēmas failu. Attiecīgo programmatūras pakotni drīkst lietot tikai apmācīts personāls.

Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas ieteicams atslēgt strāvu.

Apkopes darbu apjomu ierobežo darbības, kas ir aprakstītas nodaļā par apkopi.

Brīdinājumi

Uzmanieties no nejaušas kustības. Lietotājam jāpaliek ārpus zondes galviņas un adatas pilnas darbības rādiusa. Piegādātājam jāinformē lietotājs par sistēmas pilnas darbības rādiusu.

Izmantojot darba iekārtas vai koordinātu mērīšanas ierīces, ieteicams aizsargāt acis.

Iekārtas piegādātājs atbild par to, lai lietotājs būtu iepazīstināts ar jebkādu apdraudējumu, kas saistīts ar iekārtas darbību (ieskaitot to, kas minēts „Renishaw” izstrādājuma dokumentācijā), un lai būtu nodrošināts atbilstīgs aizsargaprīkojums un aizsargbloķētāji.

Skatiet iekārtas piegādātāja ekspluatācijas instrukcijas.

Raugieties, lai galviņa nesaskartos ar sagatavi vai koordinētās mērīšanas mašīnas galdu.

GĀDĀJIET, lai galviņa būtu iespējami cieši uzstādīta uz koordinētās mērīšanas mašīnas spoles.

Pirms maināt galviņas pozīciju, GĀDĀJIET, lai nekas neaizšķērsotu tās kustību.

NEIZDARIET SPIEDIENU uz nevienu galviņas kustīgo daļu.

NEKUSTINIET ar roku galviņas asis, kad tā tiek bloķēta vai atbloķēta.

Šajā izstrādājumā un sistēmas sastāvdaļās nav nevienas detaļas, kuru apkopi var veikt lietotājs. Nemēģiniet demontēt nevienu izstrādājuma daļu. Ja ir problēmas, sazinieties ar piegādātāju, lai saņemtu palīdzību.

Kabeļiem jāatbilst „Renishaw” specifikācijām. Lietojot nepareizus kabeļus, var sabojāt aprīkojumu.

Noteiktos apstākļos zondes signāls var nepareizi norādīt zondes stāvokli. Nepaļaujieties uz zondes signāliem, lai apturētu iekārtas kustību.

Zondes sprūda pārslodze novērsīs ierīces izslēgšanos zondes trieciena gadījumā.

Zondes savienojums izstrādāts tā, lai bojājuma gadījumā adatas modulis tiktu atbrīvots.

Šim izstrādājumam ir tiešās piedziņas motori, un, lai, nospiežot „E-STOP” pogu, mazinātu negadījumu risku, ieteicams ātri apstādināt ierīci un iestatīt to fiksētā stāvoklī. Tādējādi galviņas motori darbosies pat tad, ja „E-STOP” poga ir nospiesta.

„PH20” galviņu drīkst pārvadāt tikai „Renishaw” komplektācijā ietvertajā iesaiņojumā.

Aprīkojumu nedrīkst lietot ugunsbīstamos apstākļos.