Skip navigation

DA - Sikkerhed

FORSIGTIG! Før udpakning og installation af PH20-systemet skal brugeren omhyggeligt læse nedenstående sikkerhedsinstruktioner og sørge for, at de altid bliver fulgt af alle, der betjener probesystemet. Operatørerne skal være uddannet i brugen og anvendelsen af PH20-systemet og de medfølgende produkter i forbindelsen med den maskine, det er monteret på, før de får tilladelse til at betjene maskinen.

Sørg for, at du forstår alle sikkerhedsinstruktionerne. Det anbefales at gøre sig bekendt med PH20-systemkomponenterne.

FORSIGTIG! Der anvendes permanente magneter i visse komponenter i PH20-systemet og de tilhørende produkter. Det er vigtigt at holde dem på afstand af komponenter, der kan påvirkes af magnetiske felter, f.eks. datalagringssystemer, pacemakere, ure osv.

Betjening og vedligeholdelse

Produktet må kun anvendes sammen med den relevante Renishaw-styring.

Installation af PH20-systemet skal foretages af uddannet personale.

Rediger IKKE nogen af systemfilerne direkte, uddannet personale kan bruge den relevante softwarepakke til idriftssættelse.

Det anbefales, at afbryde strømmen før udførelse af enhver form for vedligeholdelse.

Vedligeholdelse er begrænset til de procedurer, som er beskrevet i vedligeholdelsesafsnittet.

Advarsler

Pas på uventede bevægelser. Brugeren bør holde sig uden for hele probehovedets og stylus arbejdsområde. Maskinleverandøren bør sikre, at brugeren er bekendt med systemets fulde arbejdsområde.

I alle tilfælde, hvor der anvendes værktøjs- og koordinatmålemaskiner, anbefales det at bære beskyttelsesbriller.

Det er maskinleverandørens ansvar at sikre, at brugeren er bekendt med eventuelle risici i forbindelse med driften, herunder de risici, som er nævnt i Renishaws produktdokumentation, og at sikre, at der er tilstrækkelig afskærmning af sikkerhedsblokeringer.

Se maskinleverandørens brugervejledning.

Sørg for at undgå sammenstød mellem hoved og arbejdsemne eller CMM-bord.

SØRG FOR at, hovedet er så solidt monteret som muligt i CMM's hulaksel.

SØRG FOR, at hovedet går fri af alle forhindringer, før anmodning om en positionsændring.

ANVEND IKKE kraft på nogen af hovedets bevægelige dele.

BEVÆG IKKE hovedets akser med håndkraft, når det er låst eller ulåst

Produktets og systemets komponenter indeholder ingen servicerbare dele. Adskillelse af nogen del af produktet bør ikke forsøges. Kontakt leverandøren for at få assistance, hvis der opstår et problem.

Kablerne skal opfylde Renishaw's specifikationer. Forkert kabelføring kan forårsage skade på udstyret.

Under visse omstændigheder kan sondesignalet ved en fejl angive, at sonden står stille. Stol ikke på, at probesignaler vil stoppe maskinens bevægelse.

Tilsidesættelse af probetriggeren forhindrer maskinen i at køre tilbage i tilfælde af probekollision.

Probesamlingen er designet til at frigøre stylusmodulet i tilfælde af sammenstød.

Produktet har motorer med direkte drev, og den mindste risikoreaktion på et E-STOP er at foretage et hurtigt stop efterfulgt af holdeposition. Således forbliver hovedmotorerne aktive, selvom der trykkes på E-STOP-knappen.

PH20 hovedet skal transporteres i Renishaws medfølgende emballage.

Dette udstyr er uegnet til brug i en atmosfære med eksplosionsfare.