Skip navigation

EL - Ασφάλεια

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την αποσυσκευασία κι εγκατάσταση του συστήματος ΡΗ20, ο χρήστης πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας που ακολουθούν και να διασφαλίσει ότι θα εφαρμόζονται πάντοτε από όλους τους χειριστές του συστήματος. Οι χειριστές πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι στη χρήση και εφαρμογή του συστήματος αισθητήρα ΡΗ20 και των συνοδευτικών προϊόντων, σε σχέση με το μηχάνημα στο οποίο τοποθετούνται, για να τους επιτραπεί να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο μηχάνημα.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας. Συνιστάται να εξοικειωθείτε με τα μέρη του συστήματος ΡΗ20.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε ορισμένα εξαρτήματα του συστήματος ΡΗ20 και των σχετικών προϊόντων χρησιμοποιούνται μόνιμοι μαγνήτες. Είναι σημαντικό να κρατάτε τους μαγνήτες μακριά από στοιχεία που μπορεί να επηρεαστούν από μαγνητικά πεδία, π.χ. συστήματα αποθήκευσης δεδομένων, βηματοδότες, ρολόγια, κ.λπ.

Λειτουργία και συντήρηση

Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τον κατάλληλο Ελεγκτή της Renishaw.

Η εγκατάσταση του συστήματος PH20 πρέπει να διεξάγεται από εκπαιδευμένο προσωπικό.

ΜΗΝ επεξεργάζεστε οποιαδήποτε από τα αρχεία συστήματος απευθείας, το κατάλληλο πακέτο λογισμικού θέσης σε λειτουργία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό.

Προτείνεται να απενεργοποιείται η ισχύς προτού διεξαχθούν οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης.

Η συντήρηση περιορίζεται στις διαδικασίες που περιγράφονται στο τμήμα Συντήρησης.

Προειδοποιήσεις

Προσέξτε τις ξαφνικές κινήσεις. Ο χρήστης πρέπει να παραμένει εκτός του χώρου που επηρεάζεται από όλους τους συνδυασμούς λειτουργίας της κεφαλής του αισθητήρα και του επαφέα. Ο προμηθευτής του μηχανήματος πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο χρήστης γνωρίζει όλους τους συνδυασμούς λειτουργίας του συστήματος.

Σε όλες τις εφαρμογές που συνεπάγονται τη χρήση εργαλείων μηχανημάτων και εξαρτημάτων CMM, συνιστάται η χρήση συσκευής προστασίας των ματιών.

Αποτελεί ευθύνη του προμηθευτή του μηχανήματος να εξασφαλίσει ότι ο χρήστης είναι ενήμερος για τυχόν κινδύνους που συνεπάγεται η λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στα εγχειρίδια του προϊόντος της Renishaw. Είναι επίσης ευθύνη του να εξασφαλίσει ότι υπάρχουν τα απαιτούμενα προστατευτικά καλύμματα και οι συνδέσεις ασφαλείας.

Βλέπετε τις οδηγίες λειτουργίας του προμηθευτή του μηχανήματος.

Φροντίζετε να αποφεύγετε συγκρούσεις μεταξύ της κεφαλής και του τεμαχίου ή του πίνακα CMM.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ότι η κεφαλή έχει τοποθετηθεί όσο πιο σταθερά γίνεται στο κάλυμμα του CMM.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ότι η κεφαλή μετακινείται άνετα χωρίς εμπόδια προτού ζητήσετε μια αλλαγή θέσης.

ΜΗΝ εφαρμόζετε δύναμη σε οποιαδήποτε κινούμενα τμήματα της κεφαλής.

ΜΗΝ μετακινείτε τους άξονες κεφαλής με το χέρι όταν είναι κλειδωμένοι ή ξεκλειδωμένοι.

Το προϊόν και τα στοιχεία συστήματος δεν περιέχουν εξαρτήματα τα οποία μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Δεν πρέπει να γίνεται καμία απόπειρα αποσυναρμολόγησης οποιουδήποτε τμήματος του προϊόντος. Στην περίπτωση προβλήματος παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για υποστήριξη.

Τα καλώδια πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Renishaw. Η εσφαλμένη καλωδίωση θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό.

Υπό ορισμένες συνθήκες το σήμα του ανιχνευτή μπορεί να υποδεικνύει λανθασμένη ένδειξη τοποθέτησης του ανιχνευτή. Μη βασίζεστε στα σήματα ανιχνευτή για τη διακοπή της κίνησης του μηχανήματος.

Η παράκαμψη της ενεργοποίησης αισθητήρα θα εμποδίσει τη μηχανή από το να αποσυρθεί σε περίπτωση σύγκρουσης του αισθητήρα.

Ο σύνδεσμος αισθητήρα έχει σχεδιαστεί για την αποδέσμευση του επαφέα στην περίπτωση σύγκρουσης.

Το προϊόν έχει κινητήρες απευθείας μετάδοσης κίνησης και η χαμηλότερη αντίδραση κινδύνου σε ένα Ε-STOP είναι η διεξαγωγή ενός γρήγορου σταματήματος που ακολουθείται από ακινητοποίηση σε μια θέση. Συνεπώς, οι κινητήρες κεφαλής θα παραμείνουν σε λειτουργία, ακόμα και εάν πιεστεί το κουμπί E-STOP.

Η κεφαλή ΡΗ20 πρέπει να μεταφέρεται σε συσκευασία που παρέχεται από την Renishaw.

Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα.