Skip navigation

SK - Bezpečnosť

UPOZORNENIE: Pred rozbalením anainštalovaním systému PH20 si musí používateľ dôkladne prečítať bezpečnostné pokyny uvedené nižšie azaručiť ich neustále dodržiavanie všetkými obsluhujúcimi pracovníkmi. Obsluhujúci pracovníci musia byť predtým, než sa im umožní ovládanie príslušného stroja, vyškolení v používaní a aplikácii systému PH20 a sprievodných produktov v kontexte stroja, do ktorého sa montuje.

Musíte porozumieť všetkým bezpečnostným pokynom. Odporúča sa oboznámenie so súčasťami systému PH20.

UPOZORNENIE: Vniektorých súčastiach systému PH20 asprievodných produktoch sa používajú permanentné magnety. Je dôležité udržiavať ich mimo predmetov, ktoré môžu byť ovplyvnené magnetickými poľami, ako sú napríklad systémy na ukladanie údajov, kardiostimulátory, hodinky a podobne.

Prevádzka aúdržba

Tento produkt sa smie používať iba s príslušným riadiacim systémom Renishaw.

Inštaláciu systému PH20 musí vykonať vyškolený personál.

NEUPRAVUJTE priamo žiadne systémové súbory. Príslušný softvérový balík určený na uvedenie do prevádzky smie použiť iba vyškolený personál.

Pred vykonávaním akejkoľvek údržby odporúčame odpojiť napájanie.

Údržba je obmedzená na postupy uvedené v časti venovanej údržbe.

Upozornenia

Dávajte pozor na neočakávaný pohyb. Používateľ sa musí zdržiavať mimo celej pracovnej dráhy snímacej hlavice a snímacieho hrotu. Dodávateľ stroja musí zaručiť, aby bol používateľ oboznámený s celou pracovnou dráhou systému.

Vo všetkých aplikáciách zahŕňajúcich používanie obrábacích strojov alebo súradnicových meracích prístrojov sa odporúča ochrana očí.

Zodpovednosťou dodávateľa stroja je zaručiť oboznámenie používateľa so všetkými rizikami súvisiacimi s prevádzkou vrátane tých, ktoré sú uvedené v dokumentácii k produktu spoločnosti Renishaw, a zaručiť poskytnutie adekvátnych zábran a bezpečnostných blokovacích poistiek.

Pozrite si prevádzkové pokyny dodávateľa stroja.

Dávajte pozor, aby sa zabránilo kolíziám medzi hlavicou a meranou súčiastkou alebo stolom súradnicového meracieho prístroja.

ZABEZPEČTE, aby hlavica bola namontovaná čo najpevnejšie do puzdra súradnicového meracieho prístroja.

Pred vyžiadaním zmeny polohy ZABEZPEČTE, aby sa hlavica pohybovala bez akýchkoľvek prekážok.

NEPÔSOBTE silou na žiadne pohyblivé diely hlavice.

NEHÝBTE osami hlavice rukou, keď sú zablokované alebo odblokované.

Tento produkt a jeho systémové komponenty neobsahujú žiadne súčasti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Nepokúšajte sa demontovať žiadne súčasti tohto produktu. V prípade problému kontaktujte dodávateľa a požiadajte ho o pomoc.

Káble musia spĺňať špecifikácie spoločnosti Renishaw. Nesprávne káble môžu spôsobiť poškodenie zariadenia.

Signál sondy môže za určitých okolností nesprávne indikovať parkovaciu polohu sondy. Pri zastavovaní pohybov stroja sa nespoliehajte na signály sondy.

Systém blokovania aktivácie sondy zabráni spätnému pohybu stroja v prípade kolízie sondy.

Spojka sondy je navrhnutá tak, aby v prípade nárazu uvoľnila modul snímacieho hrotu.

Tento produkt používa motory priameho pohonu a najmenej rizikovou reakciou na stav E-STOP je vykonanie rýchleho zastavenia s následným podržaním polohy. V takomto prípade motory hlavice zostanú aktívne, aj pri uvoľnení tlačidla E-STOP.

Hlavica PH20 sa musí prepravovať v obale dodanom spoločnosťou Renishaw.

Toto zariadenie nie je vhodné na používanie v potenciálne výbušnej atmosfére.