Skip navigation

FI - Turvallisuutta

VAROITUS: Ennen PH20-järjestelmän paketin avaamista ja laitteen asentamista tulee omistajan lukea turvallisuusohjeet huolellisesti ja varmistua siitä, että kaikki käyttäjät noudattavat niitä aina. Ennen kuin käyttäjille annetaan lupa käyttää laitetta, heidät on opastettava käyttämään ja soveltamaan PH20-järjestelmää ja siihen liittyviä tuotteita.

Varmista, että ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet. On suositeltavaa perehtyä PH20-järjestelmän osiin.

VAROITUS: Joissakin PH20-järjestelmän ja siihen liittyvien tuotteiden komponenteissa käytetään kestomagneetteja. On tärkeää, ettei kestomagneettien lähelle viedä tuotteita, jotka saattavat reagoida magneettikenttiin, kuten esim. tiedontallennusvälineitä, tahdistimia, kelloja jne.

Käyttö ja huolto

Tuotetta saa käyttää vain Renishaw-ohjaimen kanssa.

PH20-järjestelmän saa asentaa vain koulutettu henkilö.

ÄLÄ muokkaa mitään järjestelmätiedostoja suoraan. Vain koulutettu henkilö voi käyttää asiaankuuluvaa käyttöönoton ohjelmistopakettia.

Suosittelemme virransyötön katkaisemista ennen huoltotöiden suorittamista.

Huoltotoimenpiteet rajoittuvat vain huoltoa koskevassa kappaleessa esitettyihin tehtäviin.

Varoitukset

Varo odottamatonta liikettä. Käyttäjän tulee pysytellä täysin anturin pään ja mittakärjen liikealueen ulkopuolella. Koneen toimittajan on varmistettava, että käyttäjä tuntee järjestelmän liikealueen.

Silmänsuojainten käyttö on suositeltavaa kaikkia työstökoneita ja koordinoituja mittauskoneita (CMM) käytettäessä.

Koneen toimittajan vastuulla on että käyttäjä on saanut tiedon mahdollisista käyttöön liittyvistä vaaroista, mukaan lukien Renishaw'n tuoteselosteessa mainitut vaarat. Konetoimittajan tulee myös varmistaa, että suojukset ja turvalukitukset ovat riittävät.

Katso koneen toimittajan käyttöhjeita.

Ole varovainen ja vältä törmäyksiä mittapään ja työkappaleen tai CNN-pöydän kanssa.

VARMISTA, että mittapää on kiinnitetty CMM-pinooliin mahdollisimman tukevasti.

VARMISTA, että mittapää on vapaa kaikista esteistä ennen sijaintipaikan vaihdon toteutusta.

ÄLÄ liikuta mittapään liikkuvia osia voimakeinoin.

ÄLÄ liikuta käsin mittapään akseleita, kun ne ovat lukittuina tai vapautettuina.

Tuotteen ja järjestelmän komponentit eivät sisällä käyttäjän huollettavia osia. Mitään tuotteen osia ei saa yrittää purkaa. Ongelmatapauksissa ota yhteys järjestelmän toimittajaan ohjeita varten.

Kaapeleiden tulee täyttää Renishaw'n vaatimukset. Virheellinen kaapelointi voi aiheuttaa laitevahinkoja.

Tietyissä olosuhteissa anturilta tuleva signaali saattaa virheellisesti osoittaa, että anturi on paikallaan. Älä luota koneen pysähtyvän probin signaaleista.

Anturin laukaisun ohitus estää konetta perääntymästä anturin törmätessä kohteeseen.

Skannerin liitos on suunniteltu niin, että se vapauttaa kärjen törmäyksen tapahtuessa.

Tuotteessa on suorakäyttömoottorit ja pienin riskivaikutus HÄTÄSEIS-pysäytykselle esiintyy silloin, kun käyttö pysäytetään nopeasti ja sen jälkeen paikoitusasema pidätetään. Tällöin mittapään moottorit pysyvät käynnissä, vaikka HÄTÄSEIS-painiketta painettaisiin.

PH20-mittapäätä saa kuljettaa vain Renishaw'n toimittamassa pakkauksessa.

Näitä laitteita ei saa käyttää räjähdysalttiissa tilassa.