Skip navigation

CZ - Bezpečnost

UPOZORNĚNÍ: Před vybalením ainstalací systému PH20 by si měl uživatel pozorně přečíst níže uvedené bezpečnostní pokyny azajistit, aby je všechny osoby používající systém neustále dodržovaly. Než bude moci obsluha začít pracovat se strojem, ke kterému je připojen systém PH20, je nutné, aby byl vyškolen v oblasti používání tohoto systému a doplňujících produktů v souvislosti s daným strojem.

Ujistěte se, že všem bezpečnostním pokynům zcela rozumíte. Je třeba se důkladně obeznámit se součástmi systému PH20.

UPOZORNĚNÍ: Vněkterých součástech systému PH20 apřidružených produktů jsou použity permanentní magnety. Je nutné je uchovávat mimo dosah předmětů, na které by mohlo nepříznivě působit magnetické pole, jako jsou například systémy pro ukládání dat, kardiostimulátory, hodinky atd.

Provoz a údržba

Výrobek používejte pouze s vhodným řídicím systémem společnosti Renishaw.

Instalaci systému PH20 musí provádět vyškolení pracovníci.

NEPROVÁDĚJTE editaci žádného systémového souboru přímo, příslušný softwarový balíček pro uvedení do provozu by měli používat pouze vyškolení pracovníci.

Doporučuje se odpojit elektrické napájení před prováděním jakýchkoliv operací údržby.

Údržba se omezuje na postupy popsané v kapitole o údržbě.

Výstrahy

Dejte pozor na nečekaný pohyb stroje. Uživatel se musí zdržovat mimo pracovní rozsah stroje, zejména mimo místa pohybu snímací hlavice a doteku. Dodavatel stroje by měl zajistit, aby byl uživatel obeznámen s celým pracovním rozsahem systému.

Při jakékoli práci s obráběcími stroji nebo souřadnicovými měřicími stroji (CMM) je doporučeno používat ochranné brýle.

Povinností dodavatele stroje je informovat uživatele o nebezpečích spojených s provozem i o nebezpečích zmiňovaných v dokumentaci k produktům společnosti Renishaw a zajistit dostatečné ochranné a bezpečnostní systémy.

Přečtěte si provozní pokyny dodavatele příslušného stroje.

Zabraňte kolizím mezi hlavicí a obrobkem nebo stolem souřadnicového měřicího stroje.

ZKONTROLUJTE, že je hlavice v pinole souřadnicového měřicího stroje namontována co nejpevněji.

ZKONTROLUJTE, že se hlavice nalézá mimo dosah všech překážek dříve, než provedete změnu polohy.

NEPOUVEJTE nadmernou slu na dn pohybliv csti hlavice.

NEPOHYBUJTE rucne osami hlavice, kdy jsou zablokovny nebo odblokovny.

Výrobek a komponenty systému neobsahují žádné součásti, jejichž údržbu by prováděl uživatel. Nepokoušejte se demontovat jakoukoliv část výrobku. Setkáte-li se s problémem, kontaktujte prosím svého dodavatele.

Kabely musí splňovat specifikace společnosti Renishaw. Nesprávná kabeláž může způsobit poškození zařízení.

Za určitých okolností může signál sondy nesprávně označovat klidový stav sondy. Nevyužívejte signály sondy jako hlavní impuls pro zastavování stroje.

Vyřazení sepnutí sondy zabrání zpětnému pohybu stroje v případě kolize sondy.

Spoj sondy je navržen tak, aby uvolnil modul doteku v případě kolize.

Výrobek má motory s přímým pohonem a reakce na nouzové zastavení (E-STOP), která představuje nejnižší riziko, je provést rychlé zastavení bez následné změny polohy. Vlastní motory hlavice zůstanou aktivní, i když dojde ke stisknutí tlačítka E-STOP.

Hlavice PH20 se musí přepravovat vobalu dodaném společností Renishaw.

Toto zařízení není vhodné pro užití v potenciálně výbušném prostředí.