Skip navigation

BG - Безопасност

Съществуват рискове от притискане между движещи се части и между движещи се и неподвижни части. Да не се държи пробникът или главата на пробника по време на работните движения, или при ръчна смяна на пробника.

Пазете се от неочаквано движение. Потребителят трябва да остава извън пълния работен обсег на комбинациите глава на пробника / удължител / пробник.

Препоръчва се защита на очите във всички приложения, включващи използване на машинни инструменти или CMM (машини за измерване на координатите).

При определени монтажи има външни въздуховоди. Трябва да се внимава и да се гарантира, че тръбите са фиксирани добре към назъбените фитинги за въздух.

За инструкции по отношение безопасното почистване на продуктите Renishaw вж. информацията за поддръжка в съответната документация на продукта.

Преди извършване на всякакви операции по поддръжката да се изключва захранването.

Вж. инструкциите за работа на доставчика на машината.

ЗАБЕЛЕЖКА: В системата PHS-2 липсват блокове, които са с мрежово захранване.

Отговорност на доставчика на машината е да гарантира, че на потребителя са обяснени всякакви рискове по време на работа, включително онези, упоменати в продуктовата документация на Renishaw, и да гарантира осигуряване на съответни предпазители и обезопасителни блокировки.

При определени обстоятелства сигналът от пробника може да посочва фалшиво състояние на опрян пробник. Да не се разчита на сигналите от пробника за спиране движението на машината.

Очакваният метод за осигуряване на аварийно спиране за продуктите Renishaw е да се изключи захранването.