Skip navigation

ET - Ohutus

Muljumisoht eksisteerib masina liikuvate ning liikuvate ja liikumatute osade vahel. Ärge hoidke masina liikumise ajal või sondi käsitsi vahetamise ajal sondipeast kinni.

Olge ettevaatlik ootamatute liikumiste suhtes. Kasutaja peab jääma väljapoole sondipea ja sondipikendi tööulatust.

Kõikide rakenduste puhul, mis kasutavad tööpinke või koordinaatmõõtemasinaid, on soovitav kasutada kaitseprille.

Teatavatel paigaldistel on välised õhutorud. Hoolitsege selle eest, et torud oleksid õhusüsteemi kidaliste seadiste küljes kindlalt kinni.

Renishaw' toodete ohutu puhastamise juhised on toodud vastava toote dokumentatsioonis.

Enne hooldustööde tegemist ühendage seade toiteallikast lahti. Täpsemad juhised leiate masina tarnija poolt antud kasutusjuhendist.

MÄRKUS. PHS-2-süsteemis puuduvad võrgutoitega üksused.

Masina tarnija vastutuseks on tagada, et kasutajat teavitatakse masina tööga kaasnevatest ohtudest, kaasa arvatud need ohud, mida on mainitud Renishaw toote dokumentides, ning samuti tagada, et masinaga oleks kaasas korrektsed kaitsepiirded ja turvalukud.

Teatud tingimustel võib sondi signaal viidata valesti sondiga seotud olukorrale. Ärge lootke masina liikumise peatamiseks sondi signaalile.

Esmaseks masina hädaseiskamise meetodiks on Renishaw' toodete puhul elektritoite katkestamine.