Skip navigation

LV - Drošība

Pastāv risks tikt saspiestam starp kustīgajām daļām, kā arī starp kustīgajām un nekustīgajām daļām. Neturiet zondes galviņu kustības laikā vai, manuāli mainot zondi.

Uzmanieties no nejaušām kustībām. Lietotājam jāpaliek ārpus zondes galviņas/uzgaļa/kontaktmērgalviņas pilna darbības rādiusa.

Izmantojot darba iekārtas vai koordinātu mērīšanas ierīces, ieteicams izmantot acu aizsarglīdzekļus.

Dažās iekārtās ir uzstādītas ārējas gaisa caurules. Jāpārliecinās, ka caurules ir droši piestiprinātas pie atkarpainajiem gaisvadu stiprinājumiem.

Lai uzzinātu par drošu „Renishaw“ izstrādājumu tīrīšanu, attiecīgā izstrādājuma dokumentācijā izlasiet informāciju par apkopi.

Atvienojiet izstrādājumu no strāvas pirms jebkuru apkopes darbu veikšanas. Skatiet iekārtas piegādātāja ekspluatācijas instrukcijas.

PIEZĪME: PHS-2 sistēmā nav elektroierīču.

Iekārtas piegādātājs atbild par to, lai lietotājs tiktu iepazīstināts ar jebkuriem draudiem, kas saistīti ar tās darbību (ieskaitot tos, kas minēti „Renishaw“ izstrādājuma dokumentācijā), un lai būtu nodrošinātas atbilstošas aizsargierīces un aizsargbloķētāji.

Noteiktos apstākļos zondes signāls var nepareizi norādīt zondes stāvokli. Nepaļaujieties uz zondes signāliem, lai apturētu iekārtas kustību.

Ir paredzēts, ka „Renishaw” izstrādājumu avārijas apturēšanai lietotājs to atvienos no strāvas.