Skip navigation

SK - Bezpečnosť

Medzi pohyblivými časťami a medzi pohyblivými a statickými časťami vzniká riziko pomliaždenia. Snímaciu hlavicu počas pohybu alebo pri ručnej výmene sondy nechytajte.

Dávajte pozor na neočakávaný pohyb. Používateľ by mal zostať mimo celej pracovnej dráhy zostavy snímacej hlavice, ramena a sondy.

Vo všetkých aplikáciách zahŕňajúcich používanie obrábacích strojov alebo súradnicových meracích prístrojov sa odporúča ochrana očí.

Niektoré inštalácie obsahujú externé vzduchové potrubia. Treba dbať na zaručenie bezpečného pripevnenia hadíc k zúbkovaným vzduchovým armatúram.

Pokyny týkajúce sa bezpečného čistenia produktov spoločnosti Renishaw získate v informáciách o údržbe uvedených v dokumentácii k príslušnému produktu.

Pred každým vykonávaním údržby odpojte napájanie. Pozrite si prevádzkové pokyny dodávateľa stroja.

POZNÁMKA: V systéme PHS-2 sa nenachádzajú žiadne jednotky napájané z elektrickej siete.

Zodpovednosťou dodávateľa stroja je zaručiť oboznámenie používateľa so všetkými rizikami súvisiacimi s prevádzkou vrátane tých, ktoré sú uvedené v dokumentácii k výrobku spoločnosti Renishaw, a zaručiť poskytnutie adekvátnych zábran a bezpečnostných blokovacích poistiek.

Signál sondy môže za určitých okolností nesprávne indikovať parkovaciu polohu sondy. Pri zastavovaní pohybov stroja sa nespoliehajte na signály sondy.

Predpokladaný spôsob núdzového zastavenia zariadení spoločnosti Renishaw spočíva v odpojení napájania.