Skip navigation

BG - Безопасност

Електрически изисквания

Контролерът ACC2-3 се захранва от мрежата за променлив ток посредством съединител IEC 320. Работните напрежения на прибора са следните:

  • 100 V - 240 V ac + 10%, -15%
  • 47 Hz - 66 Hz
  • 50 W

Смяна на предпазителя

Има два бавнодействащи предпазителя 1 A (T) HBC 250 V (единият е резервен). Предпазителят се сменя, както следва:

  1. Изключете от електрозахранващата мрежа.
  2. Използвайте отвертка, за да повдигнете държача на предпазителя и разкриете предпазителя.
  3. Свалете прeдпазителя и го сменете с бавнодействащ предпазител 1 A (T) HBC, 250 V, 20 × 5 mm, номинални параметри по IEC 127.
  4. Поставете отново държача на предпазителя.
  5. Свържете отново електрозахранващата мрежа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За смяна използвайте само предпазители от определения тип. Това оборудване трябва да се свързва със заземяващ проводник посредством трижилен захранващ (линеен) кабел. Щепселът за електрозахранващата мрежа се включва само в гнездо, снабдено със заземяващ контакт. Заземяващият контакт не трябва да се използва с удължителен кабел без предпазен проводник.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всяко прекъсване на предпазния проводник може да направи оборудването опасно. Изискванията за заземяване да се спазват стриктно.

Излъчване на инфрачервена светлина

LED ПРОДУКТ КЛАС 1

ВНИМАНИЕ: Този продукт използва инфрачервени сензорни лъчи. Оста в предната част на инфрачервения лъч е разположена в съответствие с прорезите в предната част на портовите капаци. Макар че прякото наблюдение на лъча е безопасно, на потребителя се препоръчва да избягва положение, при което окото е успоредно с оста на лъча или близо до LED източника, разположен от дясната страна на капака на порт 8.

Technical drawing:  Technical drawing:  ACR1 - infra red light emission - safety image_BG

Предупреждения

Съществуват рискове от притискане между движещи се части и между движещи се и неподвижни части. Да не се държи главата на пробника по време на движения, или при ръчна смяна на пробника.

Пазете се от неочаквано движение. Потребителят трябва да остава извън пълния работен обсег на комбинациите глава на пробника / удължител / пробник.

Работете със и изхвърляйте батериите в съответствие с препоръките на производителя. Използвайте само препоръчваните батерии. Не позволявайте полюсните изводи на батериите да допират други метални части.

Препоръчва се защита на очите във всички приложения, включващи използване на машини или CMM.

В приборите Renishaw с мрежово захранване няма части, които да се обслужват от потребителя. Дефектиралите прибори да се връщат в сервизния център за обслужване на клиенти на Renishaw.

Заменяйте изгорелите предпазители с нови от същия тип. Вж. раздел БЕЗОПАСНОСТ в съответната документация за продукта.

За инструкции по отношение безопасното почистване на продуктите Renishaw вж. раздел ПОДДРЪЖКА в съответната документация на продукта.

Преди извършване на всякакви операции по поддръжката да се изключва захранването.

Вж. инструкциите за работа на доставчика на машината.

Отговорност на доставчика на машината е да гарантира, че на потребителя са обяснени всякакви рискове по време на работа, включително онези, упоменати в документацията на продуктите Renishaw и да гарантира осигуряване на съответни предпазители и обезопасителни блокировки.

При определени обстоятелства сигналът от пробника може да посочва фалшиво състояние на опрян пробник. Да не се разчита на сигналите от пробника за спиране движението на машината.

Очакваният метод за осигуряване на аварийно спиране за продуктите Renishaw е да се изключи захранването.