Skip navigation

SL - Varnost

Električne zahteve

Krmilnik ACC2-3 se napaja iz o,mrežnega izmeničnega napajanja prek priključka IEC 320. Delovne napetosti enote so kot sledi:

  • 100 V - 240 V izmenično + 10%, -15%
  • 47 Hz - 66 Hz
  • 50 W

Zamenjava varovalke

Obstajata dve počasi goreče varovalki 1 A (T) HBC 250 V (ena je nadomestna). Varovalko je treba zamenjati kot sledi:

  1. Izklopite omrežno napajanje.
  2. S pomočjo izvijača odprite držalo varovalke, da odkrijete varovalko.
  3. Odstranite varovalko in je zamenjajte s počasi gorečo varovalko 1 A (T) HBC, 250 V, 20 x 5 mm, z oznako IEC127.
  4. Znova namestite držalo varovalke.
  5. Vklopite omrežno napajanje.

OPOZORILO: Zagotovite, da za zamenjavo uporabljate samo varovalke specificirane vrste. Opremo je treba priključiti na omrežje s trižilnim napajalnim (faznim) kablom, ki ima vodnik zaščitne ozemljitve. Omrežni vtikač je treba vstaviti samo v vtičnico s kontaktom zaščite ozemljitve. Kontakt zaščite ozemljitve se ne sme izključiti z uporabo kabelskega podaljška brez zaščitnega vodnika.

OPOZORILO: Oprema je lahko zaradi vsake prekinitve zaščitnega vodnika nevarna. Zagotovite, da se zahteve za ozemljitvijo strogo upoštevajo.

Emisija infrardeče svetlobe

LED IZDELEK RAZREDA 1

POZOR: Ta izdelek uporablja infrardeče zaznavalne žarke. Os pred svetlobnim žarkom IR je poravnana z režami pred pokrovi odprtin. Čeprav lahko varno gledate naravnost v žarek, uporabniku se priporoča postavljanje očesa v linijo osi žarka ali v bližino vira LED, ki se nahaja na desni strani pokrova odprtine 8.

Technical drawing:  Technical drawing:  ACR1 - infra red light emission - safety image_SL

Opozorila

Nevarnost stiska med premikajočimi se deli oziroma med premikajočimi se in statičnimi deli. Ne držite merilne glave med premiki ali ko ročno menjavate glavo.

Bodite pozorni na nepričakovane premike. Zadržujte se zunaj delovnega območja sonde/podaljška/merilne glave.

Z baterijami ravnajte in jih zavrzite v skladu s priporočili proizvajalca. Uporabljajte samo priporočene baterije. Pazite, da se priključki baterije ne dotaknejo drugih kovinskih predmetov.

Pri vsaki uporabi obdelovalnih strojev ali koordinatnih merilnih strojev priporočamo uporabo zaščitnih očal.

Znotraj enot podjetja Renishaw z zunanjim napajanjem ni delov, ki bi jih uporabnik lahko popravljal sam. Pokvarjene enote vrnite v pooblaščeni servisni center Renishaw.

Pregorele varovalke zamenjajte z novimi istega tipa. Glejte razdelek VARNOST v ustrezni produktni dokumentaciji.

O varnem čiščenju izdelkov Renishaw si preberite razdelek vzdrževanja v pripadajoči dokumentaciji.

Pred začetkom vzdrževanja stroj izklopite iz električnega omrežja.

Držite se navodil dobavitelja stroja.

Odgovornost dobavitelja stroja je, da uporabnika opozori na vse nevarnosti pri delovanju, tudi na tiste, ki so navedene v dokumentaciji Renishaw, in da zagotovi vsa potrebna varovala in varnostne zapore.

V določenih pogojih lahko signal glave lažno nakazuje, da je glava spravljena. Ne zanašajte se na signale glave za ustavitev gibanja stroja.

ACC2-2 ima na zadnji plošči stikalo, s katerim ga lahko izolirate od izmeničnega toka. Če so potrebni dodatni ukrepi za ločevanje, jih mora zasnovati in vgraditi proizvajalec stroja ali inštalater izdelka. Ločilno sredstvo mora biti nameščeno v dosegu operaterja KMS in mora biti skladno s standardom IEC61010 ter z vsemi veljavnimi državnimi predpisi o električnih napeljavah v državi inštalacije.