Skip navigation

LV - Drošība

Prasības elektroierīču darbībai

ACC2-3 vadāmierīces barošanu nodrošina maiņstrāvas padeve, izmantojot IEC 320 savienotāju. Iekārtas darbības spriegumi ir šādi:

  • 100 V – 240 V maiņstrāva + 10 %, -15 %
  • 47 Hz - 66 Hz
  • 50 W

Drošinātāju maiņa

Ir divi 1 A (T) HBC lēnas darbības 250 V drošinātāji (viens ir rezerves drošinātājs). Drošinātāja nomaiņa notiek tālāk minētajā veidā.

  1. Atvienojiet strāvas padevi.
  2. Izmantojiet skrūvgriezi kā sviru, lai izņemtu drošinātāja turētāju un atsegtu drošinātāju.
  3. Izņemiet drošinātāju un nomainiet to ar 1 A (T) HBC lēnas darbības, 250 V, 20 × 5 mm drošinātāju ar IEC127 nominālu.
  4. Nomainiet drošinātāja turētāju.
  5. Pievienojiet atpakaļ strāvas padevi.

BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, ka nomaiņai tiek izmantoti tikai norādītā tipa drošinātāji. Iekārta jānodrošina ar aizsargājošu zemējuma barošanas vadu, kuram ir trīs serdes. Strāvas kontaktspraudnim ir jābūt ievietotam kontaktligzdā, kas aprīkota ar aizsargājošu zemējuma kontaktu. Aizsargājošo zemējuma kontaktu nedrīkst nomākt, izmantojot pagarinājuma kabeli bez aizsargājoša barošanas vada.

BRĪDINĀJUMS! Jebkurš aizsargājošā barošanas vada pārrāvums var padarīt iekārtu bīstamu. Pārliecinieties, ka zemējuma prasības tiek stingri ievērotas.

Infrasarkanais starojums

1. KLASES LED IZSTRĀDĀJUMS

UZMANĪBU! Šis izstrādājums izmanto infrasarkano staru jutīgumu. Infrasarkanās gaismas staru kūļa priekšējā ass atrodas vienā līmenī ar spraugām pieslēgvietu vāku priekšējās daļās. Lai gan tieša skatīšanās staru kūlī ir droša, lietotajam ieteicams izvairīties no acu atrašanās vienā līmenī ar staru kūļa asi vai tuvu LED avotam, kas atrodas 8. pieslēgvietas vāka labajā pusē.

Technical drawing:  Technical drawing:  ACR1 - infra red light emission - safety image_LV

Brīdinājumi

Pastāv risks tikt saspiestam starp kustīgajām daļām, kā arī starp kustīgajām un nekustīgajām daļām. Neturiet zondes galviņu kustības laikā vai veicot zondes nomaiņu manuāli.

Uzmanieties no nejaušām kustībām. Lietotājam jāpaliek ārpus kontaktmērgalviņas/uzgaļa/zondes pilna darbības rādiusa.

Lietojiet un atbrīvojieties no baterijas saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. Izmantojiet tikai ieteicamās baterijas. Neļaujiet bateriju spailēm saskarties ar citiem metāla objektiem.

Izmantojot darba iekārtas vai koordinātu mērīšanas ierīces, ieteicams izmantot acu aizsarglīdzekļus.

Strāvai pievienotajās „Renishaw” ierīcēs nav daļu, kuru apkopi var veikt lietotājs. Bojātas ierīces nosūtiet atpakaļ uz tuvāko „Renishaw” klientu apkalpošanas centru.

Aizvietojiet izdegušus drošinātājus ar tā paša tipa jauniem komponentiem. Skatiet attiecīgā izstrādājuma dokumentācijas DROŠĪBAS sadaļu.

Lai uzzinātu par drošu „Renishaw“ izstrādājumu tīrīšanu, attiecīgā izstrādājuma dokumentācijā izlasiet apkopes sadaļu.

Atvienojiet izstrādājumu no strāvas pirms jebkuru apkopes darbu veikšanas.

Skatiet iekārtas piegādātāja ekspluatācijas instrukcijas.

Iekārtas piegādātājs atbild par to, lai lietotājs tiktu iepazīstināts ar jebkuriem draudiem, kas saistīti ar tās darbību (ieskaitot tos, kas minēti „Renishaw“ izstrādājuma dokumentācijā), un lai būtu nodrošinātas atbilstošas aizsargierīces un aizsargbloķētāji.

Noteiktos apstākļos zondes signāls var nepareizi norādīt zondes stāvokli. Nepaļaujieties uz zondes signāliem, lai apturētu iekārtas kustību.

ACC2-2 no maiņstrāvas var atslēgt ar galveno slēdzi, kas atrodas uz aizmugurējā panela. Ja nepieciešami papildu atvienošanas līdzekļi, tie ir jānorāda un jānodrošina iekārtas ražotājam vai izstrādājuma uzstādītājam. Izolatoram jābūt novietotam tā, lai tas būtu viegli pieejams koordinēto mērīšanas mašīnu operatoram un atbilstu IEC61010 un jebkuriem saistītajiem uzstādīšanas valsts elektrotehniskajiem noteikumiem.