Skip navigation

ET - Ohutus

Elektrinõuded

ACC2-3 kontrollerit varustab vahelduvvooluga IEC 320 pistikühendus. Seadmete talitluspinge on järgmine.

  • Vahelduvvool 100–240 V, + 10%, -15%
  • 47 Hz - 66 Hz
  • 50 W

Kaitsme vahetamine

1 A (T) suure lahutusvõimega (HBC) inertsulavkaitsmeid (250 V) on kaks (üks on varukaitse). Kaitse tuleb vahetada järgmiselt.

  1. Ühendage vooluvõrgust lahti.
  2. Kasutage kaitsme kaitsmehoidikust kättesaamiseks kruvikeerajat.
  3. Eemaldage kaitse ja asendage see 1 A (T) HBC inertsulavkaitsmega (250 V, 20 x 5 mm nimiandmetega kaitsmega kooskõlas standardiga IEC127).
  4. Pange kaitsmehoidik tagasi.
  5. Ühendage uuesti vooluvõrku.

HOIATUS: Veenduge, et asendamiseks kasutataks ainult vastavat tüüpi kaitsmeid. Seade peab olema ühendatud kaitsva maandusjuhiga, milles on kolme südamikuga (liiniga) toitekaabel. Toitepistik tuleb sisestada ainult kaitsva maanduskontaktiga varustatud pistikupessa. Kaitsva maanduskontakti inaktiveerimiseks ei tohi kasutada kaitsejuhita pikenduskaablit.

HOIATUS: Igasugune katkestus kaitsejuhi toimimises võib seadme kasutamise ohtlikuks muuta. Veenduge, et maandusnõudeid järgitaks täpselt.

Infrapunavalguse emissioon

KLASSI 1 LED-TOODE

ETTEVAATUST: Tootes kasutatakse infrapuna tajukiiri. Infrapunakiire ees olev telg asub pordi kaane esiosal olevate avadega ühel joonel. Kuigi kiire sisse vaatamine on ohutu, ei soovitata kasutajal siiski silma kiire teljega samale joonele ega pordi 8 kaanest paremal asuva LED-allika lähedale panna.

Technical drawing:  Technical drawing:  ACR1 - infra red light emission - safety image_ET

Hoiatused

Muljumisoht eksisteerib masina liikuvate ning liikuvate ja liikumatute osade vahel. Ärge hoidke masina liikumise ajal või sondi käsitsi vahetamise ajal sondipeast kinni.

Olge ettevaatlik ootamatute liikumiste suhtes. Kasutaja peab jääma väljapoole kogu sondi pea/laienduse/sondi kombinatsiooni tööpiirkonda.

Akude käitlemine ja utiliseerimine peab toimuma vastavalt tootja poolt antud soovitustele. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud akusid. Vältige akupesade kokkupuudet muude metallobjektidega.

Kõikide rakenduste puhul, mis kasutavad tööpinke või koordinaatmõõtemasinaid, on soovitav kasutada kaitseprille.

Vooluvõrgus töötavates Renishaw' masinates ei ole selliseid osi, mida kasutaja peaks ise hooldama. Tagastage vigased seadmed volitatud Renishaw' klienditeeninduskeskusse.

Asendage läbipõlenud kaitsmed uute sama tüüpi kaitsmetega. Lugege asjaomase toote dokumentatsiooni jaotist OHUTUS.

Renishaw' toodete ohutu puhastamise juhised on toodud vastava toote dokumentatsioonis jaotises „Hooldus“.

Enne hooldustööde tegemist ühendage seade toiteallikast lahti.

Täpsemad juhised leiate masina tarnija poolt antud kasutusjuhendist.

Masina tarnija vastutuseks on tagada, et kasutajat teavitatakse masina tööga kaasnevatest ohtudest, kaasa arvatud need ohud, mida on mainitud Renishaw toote dokumentides, ning samuti tagada, et masinaga oleks kaasas korrektsed kaitsepiirded ja turvalukud.

Teatud tingimustel võib sondi signaal viidata valesti sondiga seotud olukorrale. Ärge lootke masina liikumise peatamiseks sondi signaalile.

ACC2-2 isoleeritakse vahelduvvoolust tagapaneelil asuva aku peatoitelüliti abil. Kui esineb vajadus lisaisoleerimisviiside järele, tuleb need määratleda ja paigaldada masina tootjal või toote paigaldajal. Isolaator peab asuma koordinaatmõõtemasina operaatorile kergelt ligipääsetavas kohas ja olema kooskõlas standardiga IEC61010 ning teiste juhtmestikke puudutavate kohalduvate riiklike eeskirjadega.