Skip navigation

EL - Ασφάλεια

Ηλεκτρολογικές προδιαγραφές

Ο ελεγκτής ACC2-3 τροφοδοτείται από την παροχή ρεύματος δικτύου μέσω ενός φις τύπου IEC 320. Οι τάσεις λειτουργίας της μονάδας έχουν ως εξής:

  • 100 V - 240 V ac + 10%, -15%
  • 47 Hz - 66 Hz
  • 50 W

Αντικατάσταση ασφάλειας

Υπάρχουν δύο ασφάλειες 1 A (Τ) τύπου HBC βραδείας τήξης στα 250 V (η μία είναι εφεδρική). Η ασφάλεια αντικαθίσταται ως εξής:

  1. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος δικτύου.
  2. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι ως μοχλό για να βγάλετε την ασφαλειοθήκη ώστε να αποκαλυφθεί η ασφάλεια.
  3. Αφαιρέστε την ασφάλεια και αντικαταστήστε την με μια ασφάλεια 1 Α (T) τύπου HBC βραδείας τήξης στα 250 V, 20 × 5 mm, με ταξινόμηση κατά IEC127.
  4. Τοποθετήστε εκ νέου την ασφαλειοθήκη.
  5. Συνδέστε εκ νέου την παροχή ρεύματος δικτύου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να ελέγχετε ότι για την αντικατάσταση χρησιμοποιούνται μόνο ασφάλειες του προδιαγεγραμμένου τύπου. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να συνδέεται σε αγωγό γείωσης προστασίας μέσω ενός καλωδίου τριών αγωγών (καλώδιο παροχής ρεύματος δικτύου). Το φις παροχής ρεύματος δικτύου πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζα παροχής που διαθέτει επαφή γείωσης προστασίας. Η επαφή της προστατευτικής γείωσης απαγορεύεται να αχρηστεύεται χρησιμοποιώντας καλώδιο επέκτασης χωρίς αγωγό προστασίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τυχόν διακοπή του αγωγού προστασίας ενδέχεται να καταστήσει τη συσκευή επικίνδυνη. Να ελέγχετε ότι οι προϋποθέσεις γείωσης τηρούνται αυστηρά.

Εκπομπή υπερύθρου φωτός

ΠΡΟΙΟΝ ΤΑΞΗΣ 1 ΜΕ ΦΩΤΟΔΙΟΔΟΥΣ LED

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί δέσμες ανίχνευσης υπερύθρου φωτός. Ο άξονας στο μπροστινό μέρος της δέσμης υπερύθρου φωτός είναι ευθυγραμμισμένος με τις υποδοχές στα μπροστινά μέρη των καλυμμάτων των θυρών. Αν και η απευθείας θέαση της δέσμης είναι ασφαλής, ο χρήστης ενημερώνεται να αποφεύγει να κοιτάζει σε ευθυγράμμιση με τον άξονα της δέσμης ή κοντά στην πηγή LED που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του καλύμματος της θύρας 8.

Technical drawing:  Technical drawing:  ACR1 - infra red light emission - safety image_GR

Προειδοποιήσεις

Υπάρχει κίνδυνος συμπίεσης μεταξύ κινούμενων μερών καθώς και μεταξύ κινούμενων και στατικών μερών. Δεν πρέπει να κρατάτε την κεφαλή του ανιχνευτή κατά την κίνηση ούτε κατά τη διάρκεια χειροκίνητων αλλαγών του ανιχνευτή.

Προσέξτε τις ξαφνικές κινήσεις. Ο χρήστης πρέπει να παραμένει εκτός του χώρου που επηρεάζεται από όλους τους συνδυασμούς λειτουργίας της κεφαλής του αισθητήρα, της προέκτασης και του αισθητήρα.

Να χρησιμοποιείτε και να διαθέτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Να χρησιμοποιείτε μόνο τις προτεινόμενες μπαταρίες. Μην αφήσετε να έλθουν σε επαφή οι πόλοι της μπαταρίας με άλλα μεταλλικά αντικείμενα.

Σε όλες τις εφαρμογές που συνεπάγονται τη χρήση εργαλείων μηχανημάτων και εξαρτημάτων CMM, συνιστάται η χρήση συσκευής προστασίας των ματιών.

Στο εσωτερικό μονάδων της Renishaw που συνδέονται με το κεντρικό ηλεκτρικό ρεύμα δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Επιστρέψτε τις ελαττωματικές μονάδες σε εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Renishaw.

Αντικαταστήστε τις καμένες ασφάλειες με νέες ασφάλειες του ίδιου τύπου. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ΑΣΦΑΛΕΙΑ στο σχετικό εγχειρίδιο προϊόντος.

Για οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή καθαρισμό των προϊόντων Renishaw, ανατρέξτε στην ενότητα Συντήρηση του έντυπου συνοδευτικού υλικού του αντίστοιχου προϊόντος.

Αποσυνδέστε το μηχάνημα από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν επιχειρήσετε οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του προμηθευτή του μηχανήματος.

Αποτελεί ευθύνη του προμηθευτή του μηχανήματος να εξασφαλίσει ότι ο χρήστης είναι ενήμερος για τυχόν κινδύνους που συνεπάγεται η λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στα εγχειρίδια του προϊόντος της Renishaw και ότι υπάρχουν τα απαιτούμενα προστατευτικά καλύμματα και οι συνδέσεις ασφαλείας.

Υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί το σήμα ανιχνευτή να δώσει εσφαλμένη ένδειξη θέσης του ανιχνευτή. Μη βασίζεστε στα σήματα ανιχνευτή για τη διακοπή της κίνησης του μηχανήματος.

Το ACC2-2 απομονώνεται από την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω του διακόπτη παροχής στον πίσω πίνακα. Εάν απαιτούνται οποιαδήποτε συμπληρωματικά μέσα απομόνωσης, πρέπει αυτά να καθοριστούν και να τοποθετηθούν από τον κατασκευαστή της μηχανής ή από τον εγκαταστάτη του προϊόντος. Ο απομονωτής πρέπει να βρίσκεται σε σημείο εύκολα προσβάσιμο από το χειριστή του CMM και να συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC61010 και με οποιουσδήποτε εφαρμοζόμενους εθνικούς κανονισμούς καλωδιώσεων για τη χώρα εγκατάστασης.