Skip navigation

PL - Bezpieczeństwo

Wymagania elektryczne

Sterownik ACC2-3 jest zasilany z sieci elektrycznej poprzez złącze IEC 320. Napięcia robocze urządzenia:

  • 100 V - 240 V ac + 10%, -15%
  • 47 Hz - 66 Hz
  • 50 W

Wymiana bezpieczników topikowych

Istnieją dwa bezpieczniki topikowe zwłoczne 1 A (T) HBC 250 V (jeden jest zapasowy). Wymiana bezpiecznika topikowego:

  1. Odłączyć zasilanie sieciowe.
  2. Wkrętakiem podważyć uchwyt bezpiecznikowy, aby odsłonić bezpiecznik.
  3. Wyjąć bezpiecznik i zastąpić go bezpiecznikiem zwłocznym 1 A (T) HBC, 250 V, 20 × 5 mm, oznaczonym jako IEC127.
  4. Ponownie założyć uchwyt bezpiecznikowy.
  5. Przyłączyć zasilanie sieciowe.

OSTRZEŻENIE: Do wymiany muszą być używane tylko bezpieczniki podanego typu. Urządzenie musi być przyłączone do ochronnego przewodu uziemiającego poprzez trzyżyłowy przewód sieciowy. Wtyczkę sieciową należy wpinać tylko do gniazdka z ochronnym stykiem uziemiającym. Styku uziemienia ochronnego nie można obchodzić poprzez zastosowanie przedłużacza bez przewodu ochronnego.

OSTRZEŻENIE: Każde przerwanie przewodu ochronnego może spowodować, że urządzenie stanie się niebezpieczne. Wymagania dotyczące uziemienia muszą być ściśle przestrzegane.

Emisja światła podczerwonego

PRODUKT LED KLASY 1

OSTROŻNIE: Ten produkt wykorzystuje wiązki podczerwieni do wykrywania. Oś z przodu wiązki światła podczerwonego znajduje się w linii ze szczelinami w przednich częściach pokrywek portów. Chociaż bezpośrednie patrzenie na wiązkę jest bezpieczne, użytkownik powinien unikać patrzenia w jednej linii z osią wiązki lub w pobliżu źródła LED, znajdującego się po prawej stronie pokrywki portu 8.

Technical drawing:  Technical drawing:  ACR1 - infra red light emission - safety image_PL

Ostrzeżenia

Występuje niebezpieczeństwo zakleszczenia pomiędzy częściami ruchomymi oraz częściami ruchomymi i nieruchomymi. Nie wolno trzymać głowicy sondy podczas ruchów i między częściami ruchomymi i nieruchomymi.

Należy wystrzegać się nieskoordynowanych ruchów. Użytkownik powinien pozostawać poza pełną strefą roboczą kombinacji głowicy sondy/przedłużacza/sondy.

Obsługę baterii i ich usuwanie należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta. Używać zalecanego typu baterii. Nie dopuszczać do kontaktu zacisków baterii z innymi przedmiotami metalowymi.

Podczas obsługi obrabiarek lub maszyn współrzędnościowych zaleca się stosowanie osłon na oczy.

W zasilanych z sieci urządzeniach firmy Renishaw nie ma części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Niesprawne zespoły należy przekazywać do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Renishaw.

Spalone bezpieczniki topikowe zastępować nowymi elementami tego samego typu. Zobacz część BEZPIECZEŃSTWO dokumentacji danego produktu.

Instrukcje dotyczące bezpiecznego czyszczenia produktów Renishaw znajdują się w części Konserwacja, w dokumentacji danego produktu.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć zasilanie energią elektryczną.

Zapoznać się z instrukcjami obsługi dostarczonymi przez dostawcę urządzeń.

Na dostawcy obrabiarki spoczywa odpowiedzialność za uprzedzenie użytkownika o wszelkich zagrożeniach związanych z eksploatacją łącznie z tymi, o jakich wspomina się w dokumentacji produktu Renishaw oraz za zapewnienie stosownych osłon i blokad zabezpieczających.

W pewnych okolicznościach sygnał sondy może fałszywie wskazywać stan gotowości sondy. Nie należy zatrzymywać pracy maszyny tylko z powodu fałszywego sygnału sondy.

Sterownik ACC2-2 jest izolowany od zasilania przełącznikiem sieciowym, znajdującym się na tylnym panelu. Gdy wymagane są jakiekolwiek dodatkowe środki ochrony, ich dane techniczne muszą być określone i muszą one być zainstalowane przez producenta maszyny lub instalatora produktu. Odłącznik musi być umieszczony w taki sposób, aby zapewniać operatorowi maszyny współrzędnościowej łatwy dostęp do niego oraz musi spełniać wymagania IEC61010 i wszelkich przepisów dotyczących okablowania, jakie obowiązują w kraju instalacji.