Skip navigation

SV - Säkerhetsföreskrifter

Krav på elsystemet

Styrenheten ACC2-3 drivs med växelström via en IEC 320-kontakt. Enhetens driftspänningar är:

  • 100 V - 240 V ac + 10%, -15%
  • 47 Hz - 66 Hz
  • 50 W

Säkringsbyte

Det finns två tröga säkringar 1 A (T) HBC, 250 V (en är reserv). Byt säkring på följande sätt:

  1. Stäng av och koppla från huvudströmmen.
  2. Använd en skruvmejsel och bänd ut säkringshållaren så att säkringen friläggs.
  3. Ta bort säkringen och byt ut den mot 1 A (T) HBC trög säkring, 250 V, 20 × 5 mm, märktyp IEC127.
  4. Sätt tillbaka säkringshållaren.
  5. Återanslut huvudströmmen.

VARNING: Använd endast säkringar av angiven typ vid byte. Utrustningen måste anslutas till skyddsjordsledare via en strömkabel (nätkabel) med tre kabelledare. Strömuttaget får bara sättas in i angivet strömuttag och måste förses med skyddsjordskontakt. Skyddsjordskontaktens funktion får inte försämras med t.ex. förlängningskablar som saknar skyddsledare.

VARNING: Alla avbrott i skyddsledaren gör att utrustningen kan vara livsfarlig. Kontrollera att jordningskraven alltid åtföljs noggrant.

Infrarött ljus

LED-PRODUKT KLASS 1

VARNING: Den här produkten använder röda avkänningsstrålar. Axeln framför IR-ljusstrålen sitter i linje med spåren på portlocken. Titta aldrig in i strålen och inte heller mot LED-ljuskällan som sitter på höger sida av portlocket 8.

Technical drawing:  Technical drawing:  ACR1 - infra red light emission - safety image_SV

Varningar

Det finns risk för klämning mellan rörliga delar och mellan rörliga och stillastående delar. Håll ej i sondens huvud under rörelse eller under manuella sondbyten.

Se upp för plötsliga rörelser. Användaren måste befinna sig utanför arbetsområdet för alla kombinationer av sondhuvud/förlängning/sond.

Hantera och kassera batterier i enlighet med tillverkarens rekommendationer. Använd bara rekommenderade batterier. Låt inte batteripolerna komma i kontakt med andra metallföremål.

Ögonskydd rekommenderas för alla tillämpningar, där verktygsmaskiner eller koordinatmätmaskiner används.

Det finns inga delar som användaren kan utföra underhåll på inuti Renishaws nätströmsdrivna enheter. Returnera defekta delar till ett auktoriserat Renishaw kundcenter.

Byt trasiga säkringar mot nya av samma typ. Se avsnittet SÄKERHET (SAFETY) i produktdokumentationen

För instruktioner angående säker rengöring av Renishaws produkter, se avsnittet MAINTENANCE (UNDERHÅLL) i produktdokumentationen.

Koppla bort strömmen innan underhåll utförs.

Se maskintillverkarens bruksanvisning.

Maskinleverantören ansvarar för att användaren informeras om de risker som drift innebär, inklusive de som nämns i Renishaws produktdokumentation, samt att tillräckliga skydd och säkerhetsförreglingar tillhandahålls.

Under vissa omständigheter kan sondens signal falskt ange att en sond är monterad. Lita inte på sondsignaler för att stoppa maskinens rörelse.

ACC2-2 är isolerad från växelströmkällan genom huvudbrytaren på bakpanelen. Om andra metoder behövs för att bryta strömmen måste maskintillverkaren eller installatören specificera och montera dessa. Brytaren måste sitta så att CMM-operatören enkelt kan komma åt den. Den ska följa IEC61010 och andra tillämpliga regler för elinstallation i det land där installationen sker.