Skip navigation

SK - Bezpečnosť

Elektrické požiadavky

Ovládač ACC2-3 je napájaný zo sieťového napájania cez konektor IEC 320. Prevádzkové napätia jednotky sú takéto:

  • 100 V - 240 V ac + 10%, -15%
  • 47 Hz - 66 Hz
  • 50 W

Výmena poistky

Sú tu dve 1 A (T) HBC pomalé 250 V poistky (jedna je náhradná). Poistka sa vymieňa takto:

  1. Odpojte napájanie.
  2. Pomocou skrutkovača vypáčte držiak poistky, aby sa poistka uvoľnila.
  3. Vyberte poistku a vymeňte ju za pomalú 1 A (T) HBC, 250 V, 20 × 5 mm poistku s menovitou hodnotou podľa IEC127.
  4. Vymeňte držiak poistky.
  5. Znovu pripojte k napájaniu.

VÝSTRAHA: Uistite sa, či sa na výmenu používajú len poistky konkrétneho typu. Zariadenie musí byť pripojené k ochrannému vodiču cez trojžilový napájací kábel (vedenia). Sieťová zástrčka sa musí vložiť do zásuvky s uzemnením. Uzemnenie nesmie byť rušené používaním predlžovacieho kábla bez ochranného vodiča.

VÝSTRAHA: Akékoľvek rušenie ochranného vodiča môže viesť k tomu, že používanie zariadenia nebude bezpečné. Dbajte na to, aby boli požiadavky na uzemnenie prísne dodržiavané.

Žiarenie infračerveného svetla

LED PRODUKT TRIEDY 1

UPOZORNENIE: Tento produkt používa infračervené snímacie lúče. Os predného IR svetelného lúča sa nachádza v línii s otvormi v prednej časti príklopov na portoch. Aj keď je priamo pozerať do lúča bezpečné, mal by sa používateľ vyhýbať tomu, aby mal oko zarovno s osou lúča alebo v blízkosti LED zdroja umiestneného po pravej ruke príklopu na porte 8.

Technical drawing:  Technical drawing:  ACR1 - infra red light emission - safety image_SK

Upozornenia

Medzi pohyblivými časťami a medzi pohyblivými a statickými časťami vzniká riziko pomliaždenia. V priebehu pohybu či manuálnej výmeny sondy nedržte hlavicu sondy.

Dávajte pozor na neočakávaný pohyb. Používateľ by mal zostávať mimo plne funkčnej schránky hlavice sondy / prídavnej časti / kombinácií sondy.

S batériami zaobchádzajte a likvidujte ich v súlade s odporúčaniami výrobcu. Používajte iba odporúčané batérie. Nedovoľte, aby koncovky batérií prišli do kontaktu s inými kovovými predmetmi.

Vo všetkých aplikáciách zahŕňajúcich používanie obrábacích strojov alebo súradnicových meracích prístrojov sa odporúča ochrana očí.

Vo vnútri zariadenia Renishaw napájaného zo siete sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré by mohol opravovať používateľ. Chybné zariadenia vráťte do autorizovaného zákazníckeho servisného centra spoločnosti Renishaw.

Vymeňte vyhodené poistky za nové diely tohto istého typu. Pozrite si časť BEZPEČNOSŤ v dokumentácii príslušného produktu.

Pokyny ohľadom bezpečného čistenia produktov Renishaw nájdete v dokumentácii príslušného produktu v časti Údržba.

Pred každým vykonávaním údržby odpojte napájanie.

Pozrite si prevádzkové pokyny dodávateľa stroja.

Zodpovednosťou dodávateľa stroja je zaručiť oboznámenie používateľa so všetkými rizikami súvisiacimi s prevádzkou vrátane tých, ktoré sú uvedené v dokumentácii k výrobku spoločnosti Renishaw, a zaručiť poskytnutie adekvátnych zábran a bezpečnostných blokovacích poistiek.

Za určitých podmienok môže signál sondy nesprávne indikovať stav usadenej sondy. Pri zastavovaní pohybov stroja sa nespoliehajte na signály sondy.

Prístroj ACC2-2 je izolovaný od napájania prostredníctvom sieťového vypínača na zadnom paneli. Aj sú nutné akékoľvek dodatočné izolujúce zariadenia, musí ich stanoviť a dodať výrobca prístroja alebo montér tohto produktu. Izolátor musí byť umiestnený tak, aby bol ľahko dostupný pre pracovníka obsluhujúceho súradnicový merací prístroj (CMM) a musí spĺňať normu IEC61010 a všetky príslušné národné predpisy týkajúce sa káblových rozvodov platné v krajine inštalácie.