Skip navigation

CZ - Bezpečnost

Elektrické požadavky

Hlavice ACC2-3 je napájena ze sítě střídavého napětí přes konektor IEC 320. Provozní napětí jednotky jsou následující:

  • 100–240 V stř. 10%,-15%
  • 47 Hz - 66 Hz
  • 50 W

Výměna pojistek

K dispozici jsou dvě pomalé 250V pojistky 1 A (T) HBC (jedna je náhradní). Výměna pojistky se provádí následovně:

  1. Odpojte napájení.
  2. Šroubovákem uvolněte držák pojistek, aby se odkryla pojistka.
  3. Vytáhněte pojistku a nahraďte ji pomalou pojistkou 1 A (T) HBC, 250 V, 20 × 5 mm s jmenovitým výkonem IEC127.
  4. Vraťte držák pojistek zpět.
  5. Znovu zapojte napájení.

VÝSTRAHA: K výměně používejte pouze pojistky uvedeného typu. Toto zařízení musí být připojeno k ochrannému uzemňovacímu vodiči třížilovým (linkovým) síťovým kabelem. Síťová zástrčka by se měla zapojovat pouze do zásuvky s ochranným uzemňovacím kontaktem. Ochranný zemnicí kontakt by neměl být negován použitím prodlužovacího kabelu bez ochranného vodiče.

VÝSTRAHA: Jakékoli přerušení ochranného vodiče může způsobit, že zařízení bude nebezpečné. Zajistěte, aby požadavky na uzemnění byly přísně dodržovány.

Vyzařování infračerveného světla

VÝROBEK LED 1. TŘÍDY

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek používá infračervené snímací paprsky. Osa v přední části infračerveného světelného paprsku leží v rovině s otvory v přední části víka portu. I když je přímý pohled do paprsku bezpečný, uživateli se doporučuje vyhnout se pohledu do osy paprsku nebo v blízkosti zdroje LED v pravé části víka s 8 portylid.

Technical drawing:  Technical drawing:  ACR1 - infra red light emission - safety image_CZ

Upozornění

Mezi pohyblivými součástmi a mezi pohyblivými a statickými součástmi hrozí nebezpečí přiskřípnutí. Při přesunování nebo ručním nastavování nedržte snímací hlavici.

Dejte pozor na nečekaný pohyb stroje. Uživatel by se měl zdržovat mimo pracovní rozsah stroje, zejména mimo místa pohybu snímací hlavy, prodloužení (nástavce) a sondy.

Při manipulaci s bateriemi a při jejich likvidaci dodržujte doporučení výrobce. Používejte pouze doporučené baterie. Zabraňte kontaktu vývodů baterie s jinými kovovými předměty.

Při jakékoli práci s obráběcími stroji nebo souřadnicovými měřicími stroji (CMM) je doporučeno používat ochranu očí.

Síťově napájené produkty Renishaw neobsahují žádné části opravitelné uživatelem. Vadné jednotky zašlete do centra autorizovaného servisu společnosti Renishaw.

Spálené pojistky nahraďte novými pojistkami stejného typu. Příslušnou dokumentaci k produktu naleznete v části BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.

Pokyny týkající se bezpečného čištění produktů společnosti Renishaw naleznete v části Údržba v dokumentaci k příslušnému produktu.

Před započetím jakékoliv údržby zařízení odpojte napájení.

Přečtěte si provozní pokyny dodavatele příslušného stroje.

Povinností dodavatele stroje je informovat uživatele o nebezpečích spojených s provozem i o nebezpečích zmiňovaných v dokumentaci k produktům společnosti Renishaw a zajistit dostatečné ochranné a bezpečnostní systémy.

Za určitých okolností může signál sondy nesprávně označovat klidový stav sondy. Nevyužívejte signály sondy jako hlavní impuls pro zastavování stroje.

Zařízení ACC2-2 se odpojuje od napájení střídavým napětím pomocí síťového vypínače na zadním panelu. Další požadované prostředky pro odpojení přívodu musí specifikovat a připojovat výrobce zařízení nebo ten, kdo zařízení instaluje. Odpojovací prvek musí být umístěn ve snadném dosahu obsluhy souřadnicového měřicího stroje a splňovat normu IEC61010 a všechny příslušné státní předpisy pro zapojení platné v zemi instalace.